Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Ett bonus–malus-system för nya lätta fordon SOU 2016:33

Publicerad

Ladda ner:

Bonus–malus-utredningen har i dag överlämnat sitt betänkande till regeringen. Utredningen har haft i uppdrag att lämna förslag på hur ett s.k. bonus–malus–system för nya lätta fordon kan utformas, där miljöanpassade fordon med relativt låga utsläpp av koldioxid premieras vid inköpstillfället genom en bonus medan fordon med relativt höga utsläpp av koldioxid belastas med högre skatt. Huvudmotivet för bonus–malus-systemet är att öka andelen miljöanpassade fordon med lägre koldioxidutsläpp. Bonus–malus-systemet kan därmed komplettera de mer generellt verkande drivmedelsskatterna och bidra till att minska transportsektorns oljeberoende och klimatpåverkan.

Utredningen föreslår bland annat att det införs ett nytt bonus–malus-system för personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar av fordonsår 2018 eller senare som registreras i vägtrafikregistret den 1 januari 2018 eller senare. Malusdelen ska även för det nya bonus–malus-systemet regleras i vägtrafikskattelagen och bonusdelen regleras i den nu gällande förordningen om supermiljöbilspremie.

Utredningens betänkande kommer nu att skickas ut på remiss. Därefter följer sedvanlig intern beredning, bland annat kommer regeringen att analysera förslagen och inkomna synpunkter.

Kontakt

Petter Classon
Utredare
Telefon 070-266 84 94
Karin Brandqvist Sundblad
Sekreterare
Telefon 08-405 92 55
Henrik Jaldell
Sekreterare
Telefon 070-934 32 54
Fredrik Carlsson
Sekreterare
Telefon 070-926 70 97

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition