Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

En hållbar, transparent och konkurrenskraftig fondmarknad SOU 2016:45

Publicerad

Ladda ner:

2014 års fondutredning har i dag överlämnat sitt betänkande till regeringen. En av utredningens huvuduppgifter har varit att föreslå ändringar i de näringsrättsliga bestämmelserna som bedöms kunna stärka den svenska fondbranschens konkurrenskraft och modernisera det svenska fondregelverket. De övriga två huvuduppgifterna var att föreslå åtgärder för att dels förbättra informationsgivningen och jämförbarheten kring hur fondförvaltare integrerar hållbarhetsaspekter i sin förvaltning, dels tydliggöra skillnaden mellan aktivt och passivt förvaltade fonder för investerare.

Utredningen föreslår bland annat:

  • Nya och skärpta informationskrav.
  • En ny lag om associationsrättsliga fonder.
  • Ytterligare förenklings- och konkurrensfrämjande åtgärder.

Utredningen föreslår att lagändringarna ska träda i kraft den 3 januari 2018.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (4 st)

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (3 st)

Proposition (3 st)