Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Aktivitetsgrad i fondförvaltning

Publicerad

I denna lagrådsremiss föreslås att det ska införas krav på att information om aktivitetsgrad i fondförvaltningen ska lämnas.

Ladda ner:

Förslaget innebär att det i lag ställs upp krav på att fondbolag och AIF-förvaltare, för värdepappersfonder och specialfonder vars förvaltning kan jämföras med ett relevant jämförelseindex, ska lämna information om aktivitetsgraden i fondförvaltningen i förhållande till jämförelseindexet. Informationen ska beskriva hur förvaltningen av fonden bedrivs och varför det jämförelseindex som används är relevant.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (4 st)

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (3 st)

Proposition (3 st)