Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Aktivitetsgrad i fondförvaltning Fi2017/02560/V

Publicerad

Ladda ner:

I denna promemoria föreslås att det ska införas ett krav på fondbolag och AIF-förvaltare att lämna information om aktivitetsgrad i fondförvaltningen. Förslaget bygger vidare på det förslag som 2014 års fondutredning lämnade i slutbetänkandet En hållbar, transparent och konkurrenskraftig fondmarknad (SOU 2016:45, avsnittet om aktiv och passiv fondförvaltning).

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (4 st)

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (3 st)

Proposition (3 st)