Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

UCITS V En uppdaterad fondlagstiftning SOU 2015:62

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Fondutredningen lämnade den 18 juni 2015 sitt delbetänkande som avser hur UCITS V-direktivet ska genomföras i svenskt rätt.

I oktober 2014 fick en särskild utredare uppdraget att lämna förslag till hur Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/91/EU av den 23 juli 2014 om ändring av direktiv 2009/65/EG om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) när det gäller förvaringsinstitutsfunktioner, ersättningspolicy och sanktioner, det s.k. UCITS V-direktivet, ska genomföras i svensk rätt.  Utredningen har även haft i uppdrag göra en analys av om det behöver göras några ändringar i de näringsrättsliga bestämmelserna för att stärka den svenska fondbranschens konkurrenskraft och modernisera det svenska fondregelverket. Till särskild utredare utsågs justitieråd Ann-Christine Lindeblad.

Utredningen ska även ska föreslå åtgärder för att förbättra informationsgivningen och jämförbarheten kring hur fondförvaltare integrerar hållbarhetsaspekter såsom miljö- och klimatfrågor, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och bekämpning av korruption i sin förvaltning. Utredningen ska också föreslå åtgärder för att tydliggöra skillnaden mellan aktivt och passivt förvaltade fonder för den enskilde fondspararen. Dessa uppdrag ska redovisas senast redovisas senast den 31 december 2015.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (4 st)

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (3 st)

Proposition (3 st)