Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Kunskapsbaserad och jämlik vård - Förutsättningar för en lärande hälso- och sjukvård SOU 2017:48

Publicerad

Kunskapsstödsutredningens uppdrag har varit att överväga och lämna förslag till hur en ökad följsamhet till nationella kunskapsstöd i hälso- och sjukvården kan uppnås.

Ladda ner:

Syftet med uppdraget har varit att säkerställa att den hälso- och sjukvård som ges befolkningen är kunskapsbaserad och jämlik och ges på samma villkor till kvinnor och män.

Utredningen konstaterar att oönskade skillnader över landet kvarstår och att viss del av vården behöver en mer centraliserad struktur. Med detta betänkande lämnar utredningen förslag som bedöms realistiska att genomföra i närtid.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition