Statens offentliga utredningar från Klimat- och näringslivsdepartementet

Detaljplanekravet SOU 2017:64

Publicerad

Delbetänkande av Översiktsplaneutredningen.

Ladda ner:

Översiktsplaneutredningen föreslår i detta delbetänkande förändringar i plan- och bygglagen, bland annat när det gäller detaljplanekravet. Detaljplanekravet innebär att staten ställer krav på att kommunerna i vissa fall måste pröva att ett område är lämpligt för bebyggelse genom en detaljplan.

Enligt plan- och bygglagen krävs normalt en detaljplan för en ny sammanhållen bebyggelse och en bebyggelse som ska förändras eller bevaras. I vissa fall krävs en detaljplan för enstaka byggnader och anläggningar.

Översiktplaneutredningen föreslår att detaljplanekravet begränsas. Därmed kan fler byggprojekt prövas direkt genom ett bygglov eller ett förhandsbesked. Bland annat anser utredningen att det bör vara möjligt att avstå från att göra en detaljplan när bebyggelse kompletteras eller förändras inom ramen för den befintliga gatustrukturen. Att fler åtgärder kan prövas genom ett bygglov underlättar bland annat för mindre och medelstora företa att ta initiativ till byggprojekt som i dag kräver en detaljplan. Enligt utredningen kan förslaget på sikt bidra till en bättre konkurrens inom byggsektorn och därmed även till fler bostäder.

I betänkandet föreslår utredningen även ändringar i andra lagar som är kopplade till förekomsten till en detaljplan. Det handlar bland annat om krav enligt miljöbalken och ordningslagen.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

 • Tilläggsdirektiv till Översiktsplaneutredningen

  Översiktsplaneutredningens uppdrag utvidgas till att även omfatta frågan om hur verkställbarhet av beslut om bygglov, rivningslov och marklov kan regleras för att på bästa sätt tillgodose behovet av effektivitet i byggprocessen samtidigt som ett ändamålsenligt skydd för bl.a. natur- och kulturvärden uppnås. Om utredningen bedömer att författningsändringar krävs, ska utredningen lämna sådana förslag. Utredningen ska även se över angränsande bestämmelser och föreslå de författningsändringar som behövs för att göra regleringen mer överskådlig.

 • En utvecklad översiktsplanering

  En särskild utredare ska utreda och lämna förslag på hur översiktsplaneringen kan utvecklas för att underlätta efterföljande planering m.m. och hur dialogen mellan staten och kommunen om fysisk planering i större omfattning ska kunna hanteras inom ramen för översiktsplaneringen. Utredaren ska även utreda möjligheten att göra översiktsplanen bindande i vissa avseenden och utreda hur redovisningen av planhandlingarna bör göras för att skapa förutsättningar för ökad förutsebarhet och en hållbar samhällsutveckling.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (4 st)

 • Privat initiativrätt - Planintressentens medverkan vid detaljplaneläggning

  Översiktsplaneutredningen behandlar i sitt slutbetänkande (SOU 2019:9) frågan om ”privat initiativrätt”. Med detta avser utredningen möjligheten för enskilda planintressenter att ta initiativ till och medverka i kommunens arbete med att ta fram detaljplaner enligt plan- och bygglagen.

 • Verkställbarhet av beslut om lov

  Delbetänkande av Översiktsplaneutredningen.

 • En utvecklad översiktsplanering

  Översiktsplaneutredningen föreslår i betänkandet En utvecklad översiktsplanering nya bestämmelser för hur översiktsplanen ska kunna hållas aktuell och ge ett bra stöd för efterföljande planering.

 • Detaljplanekravet

  Delbetänkande av Översiktsplaneutredningen.

Lagrådsremiss (3 st)

Proposition (3 st)