Statens offentliga utredningar från Kulturdepartementet

Statens stöd till trossamfund i ett mångreligiöst Sverige SOU 2018:18

Publicerad

En särskild utredare redovisar i slutbetänkandet SOU 2018:18 förslag för stöd till trossamfund. Syftet med betänkandet är att säkerställa att stödet på bästa sätt är anpassat till nutida och framtida behov. Utredningen anser bland annat att religionsfriheten ska ses som det huvudsakliga motivet för staten att stödja trossamfunden och att alla trossamfund ska ha likartade förutsättningar för sin religiösa verksamhet.

Ladda ner:

Bakgrund

Ett statligt bidrag till andra trossamfund än Svenska kyrkan inrättades 1971. Lagen (1999:932) om stöd till trossamfund infördes i samband med statskyrkareformen 2000, i vilken villkoren för statsbidraget reglerades. Den 30 juni 2016 beslutade regeringen att ge en särskild utredare i uppdrag att se över statens stöd till trossamfund med ett slutdatum för överlämnandet av utredningen senast den 15 mars 2018. Den 8 juni 2017 beslutade regeringen att utredaren även bland annat skulle kartlägga utbudet av och efterfrågan på utbildning i Sverige som är riktad till trossamfundens församlingsledare.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

 • Tilläggsdirektiv till Utredningen om Översyn av statens stöd till trossamfund (Ku 2016:01)

  Regeringen beslutade den 30 juni 2016 att ge en särskild utredare i uppdrag att bland annat föreslå mål för statens stöd till trossamfund, ett förtydligat demokratikriterium som är i överensstämmelse med religionsfriheten samt eventuella förändringar av statens nuvarande stöd till trossamfunden (dir. 2016:62). Utredaren ska nu också bland annat kartlägga utbudet och efterfrågan på utbildning i Sverige som är riktad till trossamfundens församlingsledare.

 • Översyn av statens stöd till trossamfund

  En särskild utredare, biträdd av en referensgrupp med företrädare för riksdagspartierna, ska se över statens stöd till trossamfund. Syftet med översynen är att säkerställa att stödet på bästa sätt är anpassat till nutida och framtida behov.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

 • Statens stöd till trossamfund i ett mångreligiöst Sverige

  En särskild utredare redovisar i slutbetänkandet SOU 2018:18 förslag för stöd till trossamfund. Syftet med betänkandet är att säkerställa att stödet på bästa sätt är anpassat till nutida och framtida behov. Utredningen anser bland annat att religionsfriheten ska ses som det huvudsakliga motivet för staten att stödja trossamfunden och att alla trossamfund ska ha likartade förutsättningar för sin religiösa verksamhet.

Lagrådsremiss (1 st)

 • Statens stöd till trossamfund och demokrativillkor

  I lagrådsremissen föreslår regeringen att en ny lag om statsbidrag till trossamfund införs. Den nya lagen ska innehålla bestämmelser om när ett annat trossamfund än Svenska kyrkan är berättigat till statsbidrag. Regeringen föreslår att den nu gällande lagen (1999:932) om stöd till trossamfund upphävs. Regeringen föreslår också att definitionen av trossamfund i lagen (1998:1593) om trossamfund ändras, samt att det i den lagen införs nya bestämmelser om statlig avgiftshjälp till andra trossamfund än Svenska kyrkan.

Proposition (1 st)