Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Socialdepartementet

Statens stöd till trossamfund och civilsamhället – enhetliga och rättssäkra villkor Prop 2023/24:119

Publicerad

Regeringen föreslår att en ny lag om statsbidrag till trossamfund ska införas. Den nya lagen ska innehålla bestämmelser om när ett annat trossamfund än Svenska kyrkan är berättigat till statsbidrag.

Ladda ner:

Regeringen föreslår:

 • att nu gällande lag om stöd till trossamfund upphävs,
 • att definitionen av trossamfund i lagen om trossamfund ändras och att det införs nya bestämmelser om statlig avgiftshjälp till andra trossamfund än Svenska kyrkan,
 • att ett demokrativillkor ska gälla för stöd ur Allmänna arvsfonden enligt lagen om Allmänna arvsfonden och för stöd till trossamfund. Regeringen  bedömer även att ett likalydande demokrativillkor bör gälla för övrig statlig bidragsgivning till civilsamhället, om det inte är obehövligt. Likalydande demokrativillkor bör föras in i de förordningar som reglerar övriga villkor för att lämna bidrag.
 • att en ny lag om personuppgiftsbehandling och en ny bestämmelse om sekretess införs i offentlighets- och sekretesslagen.

De nya lagarna och lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

 • Tilläggsdirektiv till Utredningen om Översyn av statens stöd till trossamfund (Ku 2016:01)

  Regeringen beslutade den 30 juni 2016 att ge en särskild utredare i uppdrag att bland annat föreslå mål för statens stöd till trossamfund, ett förtydligat demokratikriterium som är i överensstämmelse med religionsfriheten samt eventuella förändringar av statens nuvarande stöd till trossamfunden (dir. 2016:62). Utredaren ska nu också bland annat kartlägga utbudet och efterfrågan på utbildning i Sverige som är riktad till trossamfundens församlingsledare.

 • Översyn av statens stöd till trossamfund

  En särskild utredare, biträdd av en referensgrupp med företrädare för riksdagspartierna, ska se över statens stöd till trossamfund. Syftet med översynen är att säkerställa att stödet på bästa sätt är anpassat till nutida och framtida behov.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

 • Statens stöd till trossamfund i ett mångreligiöst Sverige

  En särskild utredare redovisar i slutbetänkandet SOU 2018:18 förslag för stöd till trossamfund. Syftet med betänkandet är att säkerställa att stödet på bästa sätt är anpassat till nutida och framtida behov. Utredningen anser bland annat att religionsfriheten ska ses som det huvudsakliga motivet för staten att stödja trossamfunden och att alla trossamfund ska ha likartade förutsättningar för sin religiösa verksamhet.

Lagrådsremiss (1 st)

 • Statens stöd till trossamfund och demokrativillkor

  I lagrådsremissen föreslår regeringen att en ny lag om statsbidrag till trossamfund införs. Den nya lagen ska innehålla bestämmelser om när ett annat trossamfund än Svenska kyrkan är berättigat till statsbidrag. Regeringen föreslår att den nu gällande lagen (1999:932) om stöd till trossamfund upphävs. Regeringen föreslår också att definitionen av trossamfund i lagen (1998:1593) om trossamfund ändras, samt att det i den lagen införs nya bestämmelser om statlig avgiftshjälp till andra trossamfund än Svenska kyrkan.

Proposition (2 st)

Laddar...