Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

God och nära vård – En primärvårdsreform SOU 2018:39

Publicerad

Regeringen har uppdragit åt en utredning att stödja landsting, myndigheter och organisationer i arbetet med att utveckla en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård i primärvården. Utredningen har utgått från förslag från betänkandet Effektiv vård (SOU 2016:2)

Ladda ner:

I delbetänkandet "God och nära vård – En primärvårdsreform" lämnar utredningen en rad förslag, bland annat:

Målbild och färdplan fördjupas

Färdplanen och målbilden för hälso- och sjukvårdssystemets omstrukturering fördjupas. Patientens delaktighet betonas.  Utredningen föreslår nationella samråd om hur färdplanen ska genomföras

Möjligheterna till uppföljning ökar

Landsting/regioner ska till en nationell databas rapportera in uppgifter från utförare inom primärvården. I dag saknas systematisk nationell uppföljning av primärvården på aggregerad nivå

Likvärdig primärvård i hela Sverige

Utredningen föreslår att primärvårdens uppdrag moderniseras i hälso- och sjukvårdslagen. Där ska framgå att primärvården svarar för medicinsk bedömning och behandling, förebyggande arbete, omvårdnad och rehabilitering som inte kräver andra medicinska eller särskilda tekniska resurser eller annan kompetens.

Utredningens förslag ska tydliggöra primärvårdens uppdrag och skapa förutsättningar för en stark och likvärdig primärvård i hela Sverige. Utredningen föreslår att primärvårdens grunduppdrag regleras i förordning. Primärvården ska tillhandahålla de kompetenser och hälso- och sjukvårdstjänster som behövs för att svara för sitt grunduppdrag.

Val av fast läkare – avgörande för primärvårdens förtroende

Utredningen föreslår att patientens möjlighet att få tillgång till och välja en fast läkarkontakt i primärvården förtydligas. Detta är avgörande för befolkningens fortsatta förtroende för primärvården.

En fast kontakt i primärvården ska vara:

 • specialist i allmänmedicin,
 • specialist i geriatrik eller barn- och ungdomsmedicin eller ha annan likvärdig kompetens eller vara
 • läkare under specialiseringstjänstgöring i allmänmedicin.

För fast läkarkontakt föreslår utredningen att Socialstyrelsen meddelar de föreskrifter om patientansvar som behövs för att garantera en god och säker vård.

För att stimulera tillgången till allmänläkare i primärvården föreslår utredningen att staten under åren 2019–2027 finansierar 1250 specialiseringstjänster i allmänmedicin.

Administrationen ska bli effektivare

Utredningen bedömer att det kan finnas anledning att se över förutsättningarna för en mer professionsneutral reglering på förordningsnivå.

Utredningen bedömer att verksamhetschefer inom vården bör se till att det finns tydliga riktlinjer om intygshantering.

Utredningen föreslår att en journalanteckning signeras av den som är ansvarig för uppgiften, om det inte är obehövligt eller finns något synnerligt hinder.

Träder i kraft i juni 2020

Utredningen föreslår att samtliga föreslagna lagändringar ska träda i kraft den 1 juli 2020.

 

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (5 st)

 • God och nära vård - Rätt stöd till psykisk hälsa

  Primärvårdens grunduppdrag i hälso- och sjukvårdslagen ska synliggöra att regioners och kommuners primärvård särskilt tillhandahåller hälso- och sjukvårdstjänster för vanligt förekommande fysiska och psykiska vårdbehov. Det föreslår utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård i sitt delbetänkande God och nära vård - Rätt stöd till psykisk hälsa.

 • God och nära vård - En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem

  I detta betänkande redovisar utredningen en övergripande beskrivning av det utredningen under utredningens gång identifierat som centrala framgångsfaktorer respektive möjliga hinder för omställningsarbetet. Dessutom lämnar utredningen ett antal förslag som syftar till att stärka olika dimensioner av samverkan och skapa ett mer sammanhanhängande hälso- och sjukvårdssystem.

 • God och nära vård

  Regeringen har uppdragit åt en särskild utredare att utifrån förslagen i betänkandet Effektivvård (SOU 2016:2) stödja landstingen, berörda myndigheter och organisationer i arbetet med att samordnat utveckla en modern jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård med fokus på primärvården. Utredningen lämnar här delbetänkandet God och nära vård – Vård i samverkan.

 • God och nära vård – En primärvårdsreform

  Regeringen har uppdragit åt en utredning att stödja landsting, myndigheter och organisationer i arbetet med att utveckla en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård i primärvården. Utredningen har utgått från förslag från betänkandet Effektiv vård (SOU 2016:2)

 • God och nära vård - delbetänkande av utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård

  I detta första delbetänkande presenteras inriktningen för utredningens fortsatta arbete. Detta beskrivs i form av en gemensam målbild för omstruktureringen av hälso- och sjukvården och en färdplan för arbetet att förflytta systemet i den önskade riktningen.

Lagrådsremiss (2 st)

 • Ökad kontinuitet och effektivitet i vården – en primärvårdsreform

  En reformering av primärvården har inletts, med särskilt fokus på tillgänglighet, delaktighet och kontinuitet. Målet med omställningen är att patienten ska få en god, nära och samordnad vård som stärker hälsan. Målet är också att patienten ska vara delaktig utifrån sina förutsättningar och preferenser och att en effektivare användning av hälso- och sjukvårdens resurser ska kunna uppnås.

 • Styrande principer inom hälso- och sjukvården och en förstärkt vårdgaranti

  Lagrådsremissen är ett första steg i regeringens omstrukturering av hälso- och sjukvården. Primärvården ska bli den tydliga basen och första linjen i hälso- och sjukvården.

Proposition (2 st)