Proposition från Socialdepartementet

Styrande principer inom hälso- och sjukvården och en förstärkt vårdgaranti

Publicerad

Proposition är ett första steg när regeringen omstrukturerar hälso- och sjukvården. Primärvården ska bli den tydliga basen och första linjen i hälso- och sjukvården.

Ladda ner:

Vård och omsorg kan inte organiseras som i dag. För att åstadkomma ökad kvalitet, bättre tillgänglighet och effektivare resursutnyttjande krävs  förändring av strukturen och sättet att organisera. Vården måste bli bättre på att sätta patientens behov i centrum.

Regeringen bedömer att alla vårdens intressenter och aktörer bör sträva åt samma håll i omstruktureringen. En förflyttning bör ske från dagens sjukhustunga hälso- och sjukvård till en förstärkt första linjens hälso- och sjukvård. Grunden är en god och nära vård som tydligt utgår från patientens behov.

Regeringen föreslår en ny bestämmelse i hälso- och sjukvårdslagen om att landstingen ska organisera hälso- och sjukvårdsverksamheten så att vården kan ges nära befolkningen.

Regeringen föreslår att vårdgarantin ska stärkas. Den enskilde ska inom viss tid garanteras medicinsk bedömning av läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.

Lagändringarna föreslås träda i kraft 1 januari 2019.

Lagstiftningskedjan

Tilläggsdirektiv till Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01)

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (3 st)

  • God och nära vård

    Regeringen har uppdragit åt en särskild utredare att utifrån förslagen i betänkandet Effektivvård (SOU 2016:2) stödja landstingen, berörda myndigheter och organisationer i arbetet med att samordnat utveckla en modern jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård med fokus på primärvården. Utredningen lämnar här delbetänkandet God och nära vård – Vård i samverkan.

  • God och nära vård – En primärvårdsreform

    Regeringen har uppdragit åt en utredning att stödja landsting, myndigheter och organisationer i arbetet med att utveckla en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård i primärvården. Utredningen har utgått från förslag från betänkandet Effektiv vård (SOU 2016:2)

  • God och nära vård - delbetänkande av utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård

    I detta första delbetänkande presenteras inriktningen för utredningens fortsatta arbete. Detta beskrivs i form av en gemensam målbild för omstruktureringen av hälso- och sjukvården och en färdplan för arbetet att förflytta systemet i den önskade riktningen.

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)