Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

God och nära vård SOU 2019:29

Publicerad

Regeringen har uppdragit åt en särskild utredare att utifrån förslagen i betänkandet Effektivvård (SOU 2016:2) stödja landstingen, berörda myndigheter och organisationer i arbetet med att samordnat utveckla en modern jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård med fokus på primärvården. Utredningen lämnar här delbetänkandet God och nära vård – Vård i samverkan.

Ladda ner:

Utredningen redovisar centrala begrepp, och lyfter avgörande områden för hur den ser att en ny hälso- och sjukvård ska byggas. Utredningen beskriver prioriteringar och dess avgörande betydelse för såväl utformningen av hälso- och sjukvården som medborgarnas förtroende och medarbetarnas dagliga arbetsmiljö.

Hälso- och sjukvårdens framväxt

Utredningen ger en historisk tillbakablick över hur det moderna svenska hälso- och sjukvårdssystemet utvecklats sedan efterkrigstiden och hur utvecklingen påverkar förutsättningarna för att i dag bedriva en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv vård.

Nulägesbild av omställningen i hälso- och sjukvården

Utredningen ger en nulägesbild av den pågående omställningen. Den beskriver betydelsen av kultur, attityd och tillitsfrågor, och överlämnar färdplanen och målbilden för omställningen till regeringen.

Hälso- och sjukvårdens struktur

Utredningen analyserar om vårdens uppdelning i sluten och öppen vård fortfarande är ändamålsenlig. Den redogör för vilka konsekvenser en utmönstring eller förändring av begreppen skulle få ur ett bredare perspektiv.

Personcentrerad samverkan

Utredningen fokuserar på hälso- och sjukvård med region/landsting och kommun som huvudman samt närliggande delar av socialtjänstens verksamhet. Även samverkan med skolan belyses.

Verksamheter som bedrivs enligt lagen om läkarvårdsersättning
och lagen om ersättning för fysioterapi

Utredningen utreder och föreslår hur läkare och fysioterapeuter som i dag får ersättning enligt den så kallade nationella
taxan kan integreras i den ordinarie primärvården.

Hälso- och sjukvårdens roll i att främja hälsa, förebygga sjukdom
och bygga funktionsförmåga

Utredningen belyser områden inom vilka den tidigare redan lämnat förslag, men där utredarna under utredningens arbete fått till sig så många kloka inspel och material att den ytterligare vill belysa
frågorna.

Fokus på hur samhället kan stärka hälsa – och inte bara behandla sjukdom – är helt avgörande för att vi ska klara av att möta framtidens hälsoutmaningar och vårdbehov i befolkningen.

Forskning, utveckling och utbildning

Det finns en växande medvetenhet om forskningens betydelse även utanför de traditionella forskarmiljöerna. Utredningen beskriver några av de pågående initiativ den anser har betydelse för omställningen till ett modernt hälso- och sjukvårdssystem där huvuddelen av den kliniska verksamheten, och därmed också stora delar av den kliniska undervisningen, behöver ske utanför sjukhusmiljö.

Förutsättningar för det fortsatta omställningsarbetet

Utredningen beskriver framgångsfaktorerna för det fortsatta omställningsarbetet av hälso- och sjukvården.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (5 st)

 • God och nära vård - Rätt stöd till psykisk hälsa

  Primärvårdens grunduppdrag i hälso- och sjukvårdslagen ska synliggöra att regioners och kommuners primärvård särskilt tillhandahåller hälso- och sjukvårdstjänster för vanligt förekommande fysiska och psykiska vårdbehov. Det föreslår utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård i sitt delbetänkande God och nära vård - Rätt stöd till psykisk hälsa.

 • God och nära vård - En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem

  I detta betänkande redovisar utredningen en övergripande beskrivning av det utredningen under utredningens gång identifierat som centrala framgångsfaktorer respektive möjliga hinder för omställningsarbetet. Dessutom lämnar utredningen ett antal förslag som syftar till att stärka olika dimensioner av samverkan och skapa ett mer sammanhanhängande hälso- och sjukvårdssystem.

 • God och nära vård

  Regeringen har uppdragit åt en särskild utredare att utifrån förslagen i betänkandet Effektivvård (SOU 2016:2) stödja landstingen, berörda myndigheter och organisationer i arbetet med att samordnat utveckla en modern jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård med fokus på primärvården. Utredningen lämnar här delbetänkandet God och nära vård – Vård i samverkan.

 • God och nära vård – En primärvårdsreform

  Regeringen har uppdragit åt en utredning att stödja landsting, myndigheter och organisationer i arbetet med att utveckla en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård i primärvården. Utredningen har utgått från förslag från betänkandet Effektiv vård (SOU 2016:2)

 • God och nära vård - delbetänkande av utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård

  I detta första delbetänkande presenteras inriktningen för utredningens fortsatta arbete. Detta beskrivs i form av en gemensam målbild för omstruktureringen av hälso- och sjukvården och en färdplan för arbetet att förflytta systemet i den önskade riktningen.

Lagrådsremiss (2 st)

 • Ökad kontinuitet och effektivitet i vården – en primärvårdsreform

  En reformering av primärvården har inletts, med särskilt fokus på tillgänglighet, delaktighet och kontinuitet. Målet med omställningen är att patienten ska få en god, nära och samordnad vård som stärker hälsan. Målet är också att patienten ska vara delaktig utifrån sina förutsättningar och preferenser och att en effektivare användning av hälso- och sjukvårdens resurser ska kunna uppnås.

 • Styrande principer inom hälso- och sjukvården och en förstärkt vårdgaranti

  Lagrådsremissen är ett första steg i regeringens omstrukturering av hälso- och sjukvården. Primärvården ska bli den tydliga basen och första linjen i hälso- och sjukvården.

Proposition (2 st)