Lagrådsremiss från Socialdepartementet

Styrande principer inom hälso- och sjukvården och en förstärkt vårdgaranti

Publicerad

Lagrådsremissen är ett första steg i regeringens omstrukturering av hälso- och sjukvården. Primärvården ska bli den tydliga basen och första linjen i hälso- och sjukvården.

Ladda ner:

Det svenska hälso- och sjukvårdssystemet behöver reformeras så att mer resurser styrs till de delar i systemet som har goda förutsättningar att hantera både närhet till patienter och komplexiteten i sjukdomstillstånd. Särskilt viktigt är att förbättra vården för dem med störst behov. En förstärkning av primärvården är nödvändig.

Regeringen bedömer att alla vårdens intressenter och aktörer bör sträva åt samma håll i omstruktureringen. En förflyttning bör ske från dagens sjukhustunga hälso-och sjukvård till en förstärkt första-linjens hälso-och sjukvård. Grunden är en god och nära vård som tydligt utgår från patientens behov.

Regeringen föreslår en ny bestämmelse i hälso-och sjukvårdslagen om att landstingen ska organisera hälso- och sjukvårdsverksamheten så att vården kan ges nära befolkningen.

Regeringen föreslår också att vårdgarantin inom primärvården ska stärkas.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Lagstiftningskedjan

Tilläggsdirektiv till Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01)

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (3 st)

  • God och nära vård

    Regeringen har uppdragit åt en särskild utredare att utifrån förslagen i betänkandet Effektivvård (SOU 2016:2) stödja landstingen, berörda myndigheter och organisationer i arbetet med att samordnat utveckla en modern jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård med fokus på primärvården. Utredningen lämnar här delbetänkandet God och nära vård – Vård i samverkan.

  • God och nära vård – En primärvårdsreform

    Regeringen har uppdragit åt en utredning att stödja landsting, myndigheter och organisationer i arbetet med att utveckla en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård i primärvården. Utredningen har utgått från förslag från betänkandet Effektiv vård (SOU 2016:2)

  • God och nära vård - delbetänkande av utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård

    I detta första delbetänkande presenteras inriktningen för utredningens fortsatta arbete. Detta beskrivs i form av en gemensam målbild för omstruktureringen av hälso- och sjukvården och en färdplan för arbetet att förflytta systemet i den önskade riktningen.

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)