Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Lite mer lika. Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting SOU 2018:74

Publicerad

Kostnadsutjämningsutredningen har idag överlämnat sitt betänkande till regeringen.

Ladda ner:

Utredningen har haft i uppdrag att se över den del av utjämningssystemet som avser kommunernas och landstingens kostnader för obligatoriska verksamheter, den så kallade kostnadsutjämningen. Uppdraget innefattade att bedöma om tillräcklig hänsyn tas till flyktingmottagandet och att se över de ersättningar som går till glesare delar av landet.

Utredningen konstaterar att dagens kostnadsutjämning i huvudsak fyller sitt syfte men att mer fokus behöver ges åt socioekonomi och glesbygdens villkor