Statens offentliga utredningar från Miljödepartementet

Sveriges miljöövervakning – dess uppgift och organisation för en god miljöförvaltning SOU 2019:22

Publicerad · Uppdaterad

Utredningen om översyn av miljöövervakningen har överlämnat sitt betänkande till regeringen.

Ladda ner:

Utredningen har haft i uppdrag att göra en översyn av den svenska miljöövervakningen och föreslå dels en lämplig avgränsning i förhållande till närliggande verksamheter, dels förändringar för att bättre möta framtida behov.

Syftet med miljöövervakning är att följa tillståndet i miljön, upptäcka nya miljörisker och vara ett underlag för att bedöma arbetet för att nå Sveriges nationella miljökvalitetsmål.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

  • Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av miljöövervakningen

    Regeringen tillsatte den 1 juni 2017 utredningen om översyn av miljöövervakningen (M 2017:03). Enligt utredningens direktiv ska uppdraget slutredovisas senast den 30 november 2018. Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället slutredovisas senast den 30 april 2019.

  • Översyn av miljöövervakningen

    En särskild utredare ska göra en översyn av miljöövervakningen på lokal, regional och nationell nivå, föreslå en lämplig avgränsning mellan miljöövervakning och närliggande verksamheter samt bedöma behovet av framtida miljöövervakning.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition