Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Styrkraft i funktionshinderspolitiken SOU 2019:23

Publicerad

Styrutredningen har haft i uppdrag att se över styrningen och uppföljningen av regeringens funktionshinderpolitik som beslutades 2017. Mål inom prioriterade samhällsområden, arbetssätt och uppföljning ska enligt förslagen tydligt kopplas till det nya nationella målet för politiken och till förverkligandet av rättigheter.

Ladda ner:

En ansvarig samordningsmyndighet för varje samhällsområde

Utredningen lyfter fram sju samhällsområden av särskild betydelse och hur funktionshinderspolitiken ska genomföras inom dessa, liksom i samhället i stort. För varje samhällsområde ska det finnas en myndighet med ett särskilt samordnande ansvar gentemot övriga samhället. Myndigheten för delaktighet (MFD) ska ansvara för den övergripande uppföljningen och analysen.

Skärpt förordning för myndigheternas ansvar

Utredningen föreslår därutöver att förordningen som styr myndigheternas ansvar för funktionshinderpolitiken skärps, att principen om universell utformning – att göra rätt från början för att se till att alla kan använda samma saker och tjänster – ska vara vägledande, att kunskapen om levnadsvillkoren för människor med funktionsnedsättning ska öka, bland annat genom ny officiell statistik, samt att en nationell samordnare tillsätts.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Styrkraft i funktionshinderspolitiken

    Styrutredningen har haft i uppdrag att se över styrningen och uppföljningen av regeringens funktionshinderpolitik som beslutades 2017. Mål inom prioriterade samhällsområden, arbetssätt och uppföljning ska enligt förslagen tydligt kopplas till det nya nationella målet för politiken och till förverkligandet av rättigheter.

Lagrådsremiss

Proposition