Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Översyn av styrningen inom funktionshinderspolitiken Dir. 2017:133

Publicerad

Regeringen beslutade den 21 december 2017 att en särskild utredare ska göra en översyn av styrningen inom funktionshinderspolitiken.

Ladda ner:

Utgångspunkten är beslutet om det nya nationella målet och inriktningen för funktionshinderspolitiken som utgår från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Syftet med översynen är att den ska resultera i konkreta förslag till utformning av ett stabilt och långsiktigt styr- och uppföljningssystem som är väl förankrat hos berörda myndigheter och organisationer.

Utredaren ska bland annat:

  • beskriva tillämpningen av principen om universell utformning
  • föreslå effekt- och resultatmål för samhällsområden
  • se över de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av funktionshinderspolitiken, och
  • föreslå hur långsiktig uppföljning för målen inom funktionshinderspolititiken bör utformas.

Arbetet med uppdraget startas i början av 2018 och ska redovisas senast den 31 januari 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Styrkraft i funktionshinderspolitiken

    Styrutredningen har haft i uppdrag att se över styrningen och uppföljningen av regeringens funktionshinderpolitik som beslutades 2017. Mål inom prioriterade samhällsområden, arbetssätt och uppföljning ska enligt förslagen tydligt kopplas till det nya nationella målet för politiken och till förverkligandet av rättigheter.

Lagrådsremiss

Proposition