Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Digifysiskt vårdval - Tillgänglig primärvård baserad på behov och kontinuitet SOU 2019:42

Publicerad

Utredningens uppdrag har varit att lämna förslag som syftar till att på ett effektivt sätt uppnå målen i hälso- och sjukvårdslagen, med fokus på jämlik vård.

Ladda ner:

Vidare betonas att det övergripande syftet är att, givet befintlig ansvarsfördelning för hälso- och sjukvården, säkerställa möjligheterna för en jämlik vård. Mer specifikt skulle utredningen se över lagen om valfrihetssystem (LOV) och med utgångspunkt i tillitsbaserad styrning överväga vilka styrsystem som bäst främjar måluppfyllelse, inklusive behovet av förändringar i ersättnings- och finansieringsmodeller.

Utredningen föreslår bland annat:
• Patient- och invånarperspektivet behöver stärkas, med en mer personcentrerad
vård som i ökad utsträckning utgår från individers olika behov.
• Kontinuitet behöver genomsyra styrning och organisering av vården,
vilket bl.a. ökar patientsäkerhet och effektivitet. Kontinuitet ökar dessutom invånarnas förtroende för vården.
• Transparensen och långsiktigheten i systemet behöver öka, med ökad tydlighet om vad patienten kan förvänta sig av vården och vad utförarens åtagande är.
• Den digitala revolutionen behöver få ett brett genomslag i vården
och bli en mer integrerad del i all hälso- och sjukvård.
• Ett mer nationellt system behövs, med minskade skillnader i landstingens styrning.
• Systemeffektiviteten för hela den offentligt finansierade hälso- och
sjukvården behöver öka.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Remiss

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...