Statens offentliga utredningar från Klimat- och näringslivsdepartementet

Hållbar terrängkörning SOU 2019:67

Publicerad

Utredningen om hållbar terrängkörning har lämnat sitt betänkande Hållbar terrängkörning till regeringen.

Ladda ner:

Utredningen hade i uppdrag att lämna förslag som möjliggör ett rikt friluftsliv, minskar buller och avgaser samt bidrar till att skydda mark, växtlighet och terräng. Förslagen skulle även ta hänsyn till de behov som finns av att kunna köra med motordrivna fordon i terräng för ortsbor samt inom verksamheter som bl.a. rennäring, jordbruk, skogsbruk, jakt och besöksnäring.

Utöver detta hade utredaren i bl.a. i uppdrag att:

  • lämna förslag som syftar till att underlätta för personer med bestående rörelsehinder att köra i terrängen med motordrivet fordon för att jaga, fiska eller bedriva annat friluftsliv,
  • utreda om förhållandet mellan de regelverk som innehåller bestämmelser om terrängkörning behöver förändras eller tydliggöras,
  • utreda och överväga den straffrättsliga regleringen vid otillåten terrängkörning och vid behov föreslå ändringar i syfte att åstadkomma en ändamålsenlig reglering,
  • utreda hur en effektiv tillsyn kan åstadkommas

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • En modern lagstiftning för en hållbar terrängkörning

    En särskild utredare ska se över lagstiftningen för terrängkörning och lämna de författningsförslag och förslag i övrigt som behövs för att skapa en modern lagstiftning för en hållbar terrängkörning.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Hållbar terrängkörning

    Utredningen om hållbar terrängkörning har lämnat sitt betänkande Hållbar terrängkörning till regeringen.

Lagrådsremiss

Proposition