Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Gode män och förvaltare – en översyn. SOU 2021:36

Publicerad

Utredningens uppdrag har ytterst syftat till att försöka säker­ställa att de människor som är i behov av en ställ­före­trädare ska kunna lita på att de får den hjälp och det stöd de behöver. I upp­draget har ingått att se över reglerna på området med syftet att de ska vara moderna och rättssäkra.

Ladda ner:

Uppdraget har inte omfattat att se över systemet som helhet. Inrikt­ningen har i stället varit att upp­märk­samma områden där det finns problem och brister, med fokus på ett antal i direk­tiven särskilt utpekade frågor.

Det över­gripande syftet med utred­ningens förslag är att åstad­komma förbätt­ringar för de personer som har behov av en god man eller förval­tare. Något mera preci­serat syftar förslagen bland annat till att åstad­komma

  • bättre stöd till och stärkt ställning för huvud­männen,
  • bättre möjlig­heter att rekry­tera och behålla kompe­tenta ställ­före­trädare,
  • bättre förut­sätt­ningar för ställ­före­trädare att utföra sina upp­drag på ett bra sätt,
  • högre kvalitet i ställ­före­trädarnas och över­för­myn­darnas verk­samhet,
  • bättre styr­ning och tillsyn över landets ställ­före­trädare och över­för­myndar­verk­sam­heter,
  • effektivare besluts­fattande i ärenden om god­man­skap och
  • ökade förut­sätt­ningar för att över tid behålla det ideella inslaget i ställ­före­trädar­systemet.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Gode män och förvaltare – en översyn.

    Utredningens uppdrag har ytterst syftat till att försöka säker­ställa att de människor som är i behov av en ställ­före­trädare ska kunna lita på att de får den hjälp och det stöd de behöver. I upp­draget har ingått att se över reglerna på området med syftet att de ska vara moderna och rättssäkra.

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...