Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Tillgänglighetsdirektivet SOU 2021:44

Publicerad

Abstrakt bild föreställande Europas karta med tre personer i olika åldrar som använder tekniksa hjälpmedel.

Utredningen om genomförandet av tillgänglighetsdirektivet har analyserat hur svensk rätt förhåller sig till direktivet och lämnat nödvändiga författningsförslag.

Ladda ner:

Beslutet omfattar

 • datorer
 • bankomater
 • kortläsare för att betala med bankkort i till exempel en butik
 • biljettautomater
 • automater för incheckning, till exempel vid resor
 • utrustning som behövs för digitala tjänster och medietjänster
 • läsplattor
 • digital kommunikation, till exempel e-post
 • medietjänster som rör ljud och bild, till exempel tv, radio, film, musik, video och datorspel
 • vissa tjänster inom resor med flyg, buss, tåg och båt
 • e-böcker
 • banktjänster
 • e-handel.

Produkter

Alla produkter som omfattas av direktivet ska uppfylla de krav som fastställs.

Därutöver finns krav på vilka egenskaper, delar och funktioner som ska finnas för att personer med funktionsnedsättning ska få tillgång till att uppfatta, hantera, begripa och kontrollera produkten.

Utöver de allmänna kraven ställs sektorsspecifika krav på en del
produkters användargränssnitt och funktionella utformning.

Tjänster

Dessa åtgärder ska vidtas så att tjänsterna lämnas på ett sådant sätt att personer med funktionsnedsättning i största möjliga utsträckning kan använda dem:

 • Tillgängligheten för de produkter som används vid tillhandahållandet
  av tjänsten ska säkerställas.
 • Information ska tillhandahållas om hur tjänsten fungerar och, om
  produkter används vid tillhandahållandet av tjänsten, om dess koppling till dessa produkter samt om deras egenskaper när det gäller tillgänglighet och interoperabilitet med hjälpmedel.
 • Webbplatser, inklusive tillhörande nätapplikationer, och tjänster för
  mobila enheter, inklusive mobilappar, ska göras tillgängliga på ett
  enhetligt och ändamålsenligt sätt genom att de görs  uppfattningsbara, hanterbara, begripliga och robusta.
 • Om stödtjänster (hjälp-deskar, teletjänstcentraler, teknisk support,
  samtalsförmedlande tjänster och utbildningstjänster) finns att tillgå
  ska de, via tillgängliga kommunikationssätt, tillhandahålla information om tjänstens tillgänglighet och kompatibilitet med tekniska hjälpmedel.

Även för tjänster finns sektorsspecifika krav.

Tidpunkt för ikraftträdande

Kraven ska gälla produkter och tjänster på marknaden efter den
28 juni 2025.

För tjänster gäller i vissa fall ett senare ikraftträdande, dock senast
den 28 juni 2030. Självbetjäningsterminaler får under vissa förutsättningar fortsätta att användas under en period av 20 år efter det att de togs i bruk.

 

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

 • Genomförande av tillgänglighetsdirektivet

  En särskild utredare ska ta ställning till hur tillgänglighetsdirektivet ska genomföras i Sverige. Utredaren ska analysera hur svensk rätt förhåller sig till direktivet och lämna nödvändiga författningsförslag. Till särskild utredare har regeringen utsett Magnus Larsson, generaldirektör för Myndigheten för tillgängliga medier.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

 • Tillgänglighetsdirektivet

  Utredningen om genomförandet av tillgänglighetsdirektivet har analyserat hur svensk rätt förhåller sig till direktivet och lämnat nödvändiga författningsförslag.

Lagrådsremiss (1 st)

 • Genomförande av tillgänglighetsdirektivet

  Regeringen föreslår en ny lag om tillgänglighet till vissa produkter och tjänster. Lagen genomför Europaparlamentets och rådets direktiv om tillgänglighetskrav för produkter och tjänster, det så kallade tillgänglighetsdirektivet.

Proposition (1 st)

 • Genomförande av tillgänglighetsdirektivet

  I propositionen föreslås en ny lag om vissa produkters och tjänsters tillgänglighet. Lagen genomför Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/882 av den 17 april 2019 om tillgänglighetskrav för produkter och tjänster (tillgänglighetsdirektivet).

Laddar...