Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Genomförande av tillgänglighetsdirektivet Dir. 2020:39

Publicerad

En särskild utredare ska ta ställning till hur tillgänglighetsdirektivet ska genomföras i Sverige. Utredaren ska analysera hur svensk rätt förhåller sig till direktivet och lämna nödvändiga författningsförslag. Till särskild utredare har regeringen utsett Magnus Larsson, generaldirektör för Myndigheten för tillgängliga medier.

Ladda ner:

Utredaren ska bland annat:

 • analysera hur kraven i direktivet förhåller sig till gällande regelverk i svensk rätt vad gäller banktjänster och finansiella tjänster,
 • analysera hur e-handelsdirektivet, e-handelslagen och marknadsförings-lagen förhåller sig till direktivets krav,
 • analysera om det behövs några särskilda insatser för att underlätta för upphandlande myndigheter att uppfylla direktivets krav, samt
 • vid behov lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2021.

 

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

 • Genomförande av tillgänglighetsdirektivet

  En särskild utredare ska ta ställning till hur tillgänglighetsdirektivet ska genomföras i Sverige. Utredaren ska analysera hur svensk rätt förhåller sig till direktivet och lämna nödvändiga författningsförslag. Till särskild utredare har regeringen utsett Magnus Larsson, generaldirektör för Myndigheten för tillgängliga medier.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

 • Tillgänglighetsdirektivet

  Utredningen om genomförandet av tillgänglighetsdirektivet har analyserat hur svensk rätt förhåller sig till direktivet och lämnat nödvändiga författningsförslag.

Lagrådsremiss (1 st)

 • Genomförande av tillgänglighetsdirektivet

  Regeringen föreslår en ny lag om tillgänglighet till vissa produkter och tjänster. Lagen genomför Europaparlamentets och rådets direktiv om tillgänglighetskrav för produkter och tjänster, det så kallade tillgänglighetsdirektivet.

Proposition (1 st)

 • Genomförande av tillgänglighetsdirektivet

  I propositionen föreslås en ny lag om vissa produkters och tjänsters tillgänglighet. Lagen genomför Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/882 av den 17 april 2019 om tillgänglighetskrav för produkter och tjänster (tillgänglighetsdirektivet).