Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer SOU 2022:41

Publicerad

Texten Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer på en utformad bakgrund

Utredningen om en äldreomsorgslag och stärkt medicinsk kompetens i kommuner har utrett en äldreomsorgslag. Utredningen har föreslagit hur den medicinska kompetensen kan stärka verksamheten.

Ladda ner:

Utredningen föreslår en äldreomsorgslag.

Utredningen föreslår hur hälso-och sjukvårdslagstiftningen kan förstärkas så att kvalitet och tillgänglighet förbättras för personer som får kommunal hälso-och sjukvård, däribland personer som har stöd och hjälp från äldreomsorgen.

Utredningens förslag tar avstamp i strukturella problem och ut­maningar för vården och omsorgen till äldre personer. Förslagen avser tillvarata de möjligheter som finns i att utveckla såväl äldreomsorg som kommunal och regional primärvård, och inte minst det hälsofrämjande, förebyggande och personcentrerade för­hållningssättet.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • En äldreomsorgslag

    Regeringen uppdrar åt en utredare att föreslå en äldreomsorgslag. Begreppet äldreomsorg behöver definieras och ges ett tydligare uppdrag och innehåll.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition