Statens offentliga utredningar från Utbildningsdepartementet

Allmänt fritidshem och fler elevers tillgång till utveckling, lärande och en meningsfull fritid SOU 2022:61

Publicerad

Utredningen om en utökad rätt till fritidshem (U 2021:05) redovisar i detta betänkande uppdraget att analysera och ta ställning till om rätten att delta i utbildning i fritidshem bör utökas till att omfatta fler elever.

Ladda ner:

Det övergripande syftet med utredningens förslag ska enligt direktivet vara att ge fler elever möjlighet att stimuleras i sin utveckling och sitt lärande och bidra till en meningsfull fritid.

Utredningen föreslår bland annat att en utökad rätt till fritidshem ska utformas som ett avgiftsfritt allmänt fritidshem för alla 6–9-åringar. Dessutom ska 6–12-åringar kunna erbjudas fritidshem eller öppen fritidsverksamhet eller mer tid i dessa två verksamheter mot bakgrund av barnets levnadsvillkor.

Beställ tryckta exemplar

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

  • Tilläggsdirektiv till Utredningen om utökad rätt till fritidshem

    Regeringen beslutade den 3 november 2021 kommittédirektiven Utökad rätt till fritidshem? (dir. 2021:101). Uppdraget skulle enligt direktiven redovisas senast den 3 november 2022. Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 30 november 2022.

  • Utökad rätt till fritidshem?

    En särskild utredare ska ta ställning till om rätten att delta i utbildning i fritidshem bör utökas till att omfatta fler elever. Syftet är att ge fler elever möjlighet att stimuleras i sin utveckling och sitt lärande och bidra till en meningsfull fritid.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition