Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Nr 14 Konvention om behörighet, tillämplig lag, erkännande, verkställighet och samarbete i frågor som föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn SÖ 2013:14

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Nr 14
Konvention om behörighet, tillämplig lag, erkännande, verkställighet och samarbete i frågor som föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn
Haag den 19 oktober 1996

Regeringen beslutade den 6 mars 2003 att underteckna konventionen. Undertecknandet skedde den 1 april 2003. Den 6 september 2012 beslutade regeringen att ratificera konventionen. Ratifikationsinstrumentet deponerades hos det nederländska utrikeministeriet den 26 september 2012. Konventionen trädde i kraft den 1 januari 2002 och för Sverige den 1 januari 2013.

Riksdagsbehandling: Prop 2011/12:85, bet.2011/12:CU23, rskr. 2011/12:219