Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Andra tilläggsprotokollet till den europeiska konventionen om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål SÖ 2014:6

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 25 oktober 2001 att underteckna tilläggsprotokollet. Den 14 november 2013 beslutade regeringen att ratificera tilläggsprotokollet och Europarådets generalsekreterare underrättades om godkännandet den 20 januari 2014. Tilläggsprotokollet trädde i kraft den 1 februari 2004 och för Sverige den 1 maj 2014.

I samband med ratificeringen avgav Sverige följande förklaringar:

1. att enligt artikel 4.9 i tilläggsprotokollet avge en förklaring med innebörd att Sverige godtar elektroniskt översändande av ansökningar om rättslig hjälp efter överenskommelse i det enskilda fallet,

2. att lämna en förklaring enligt artikel 18 i tilläggsprotokollet om kontrollerade leveranser att åklagare, Rikspolisstyrelsen, polismyndighet, Tullverket och Kustbevakningen ska vara behöriga myndigheter vid tillämpningen av artikeln,

3. att lämna en förklaring enligt 19 i tilläggsprotokollet om hemliga utredningar att Åklagarmyndigheten, åklagare, Rikspolisstyrelsen och polismyndighet ska vara behöriga myndigheter vid tillämpningen av artikeln och

4. att enligt artikel 33.2 i tilläggsprotokollet avge en förklaring om att Sverige inte godtar artikel 17 om gränsöverskridande övervakning.

Riksdagsbehandling: Prop. 2012/13:170, bet. 2013/14: JuU4, rskr. 2013/14:30

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)