Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Överenskommelse mellan Finland, Norge och Sverige om Stiftelsen Utbildning Nordkalotten. Stockholm den 19 oktober 2015 SÖ 2016:1

Publicerad

Nr 1 Överenskommelse mellan Finland, Norge och Sverige om Stiftelsen Utbildning Nordkalotten Stockholm den 19 oktober 2015 Regeringen beslutade den 8 oktober 2015 att underteckna överenskommel-sen. Överenskommelsen trädde i kraft för Sverige och Norge den 1 januari 2016 och för Finland den 18 januari 2016. Riksdagsbehandling: Prop. 2014/15:1, bet. 2014/15:AU2, rskr. 2014/15:15:89 De på norska och finska avfattade texterna finns tillgängliga på Utrikes-departementets enhet för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (FMR).

Ladda ner: