Stöd och bidrag

Uppdaterad

Regeringen anser att en bra balans mellan olika former av statsbidrag är en viktig förutsättning för det civila samhällets möjlighet att bedriva verksamhet. Idag fördelar Regeringskansliet och cirka 28 myndigheter och förbund statsbidrag till idéburna organisationer.

Regeringen strävar efter att de generella bidragen ska vara betydligt mer omfattande än riktade projektbidrag. Bidragen är oftast i form av verksamhetsbidrag, generella organisationsbidrag eller projektbidrag.

Exempel på myndigheter och förbund som fördelar statsbidrag

Få mer information om vilka verksamheter som kan få stöd via respektive myndighets webbplats.

Allmänna arvsfonden
Stöd till ideella föreningar och organisationer som arbetar till förmån för barn, ungdomar och personer med funktionshinder.

Boverket
Stöd till allmänna samlingslokaler.

Brottsförebyggande rådet
Stöd till brottsförebyggande arbete.

Brottsoffermyndigheten
Bidrag till organisationer som arbetar med brottsofferinriktad verksamhet.

Folkbildningsrådet
Stöd till Folkhögskolor och studieförbund.

Folke Bernadotteakademin
Stöd till ideella föreningar eller stiftelser för information, verksamhet och studier rörande säkerhetspolitik och fredsfrämjande utveckling....

Folkhälsomyndigheten
Bidrag till Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, Spelberoendes riksförbund och till föreningar som arbetar mot alkohol, narkotika, dopning spelberoende och tobak.

Försvarsmakten
Bidrag till försvarsorganisationer.

Jordbruksverket
Bidrag till bland annat Fritidsodlarnas Riksorganisation.

Konsumentverket
Stöd till konsumentorganisationer.

Kriminalvården
Bidrag till organisationer som arbetar inom kriminalvårdsområdet.

Kulturrådet
Kulturorganisationsbidrag inom teater-, musik-, dans-, eller litteraturverksamhet.

Länsstyrelserna
Fördelar bland annat utvecklingsmedel till kvinnojoursverksamhet och till insatser för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Se respektive länsstyrelse för mer information.

Myndigheten för internationella adoptionsfrågor
Stöd till adoptionsorganisationer.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Bidrag till organisationer som bland annat arbetar förebyggande med krisberedskap.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Stöd ges bland annat till hbt-organisationer, organisationer bildade på etnisk grund, ungdomsorganisationer eller till organisationer som arbetar för jämställdhet eller mot rasism.

Naturvårdsverket
Stöd till organisationer som arbetar med miljö- och naturvård.

Nämnden för statligt stöd till trossamfund
Trossamfundsbidrag.

Partibidragsnämnden
Stöd till politiska partier.

Riksidrottsförbundet
Fördelning av stöd till idrottsförbund anslutna till Riksidrottsförbundet.

Sametinget
Sameorganisationsbidrag.

Sida
Stöd till organisationer inriktade på biståndsverksamhet.

Skolverket
Bidrag till teknik- och naturvetenskapscentrum, studentorganisationer eller elevorganisationsbidrag.

Socialstyrelsen
Stöd till organisationer som arbetar inom psykiatrin, som bedriver insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar, som arbetar med hjälp till närstående ochmot våld mot kvinnor. Organisationer inom det sociala området, handikapporganisationer eller pensionärsorganisationer.

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna
Bidrag för idrottens studie-, bildnings- och utbildningsverksamhet.

Svenskt Friluftsliv
Stöd till friluftsorganisationer.

Tillväxtverket
Stöd till bland annat regionala kooperativa utvecklingscentrum, organisationerna Hela Sverige ska leva och Skärgårdarnas riksförbund.

Trafikverket
Bidrag till Nationalföreningen för trafiksäkerhetsfrämjande och organisationer som utför trafiksäkerhetsinsatser.