Det här är civilt försvar

Publicerad

Civilt försvar handlar om att stärka samhällets motstånds­kraft för höjd beredskap och krig. Det civila försvaret ska även bidra till att stärka sam­hällets förmåga att förebygga och hantera svåra påfrest­ningar på samhället i fredstid.

Foto: Niklas Forsström/Regeringskansliet

Det civila försvaret har till uppgift att skydda civil­befolk­ningen, säkra de viktigaste samhälls­funk­tionerna, ge stöd till Försvars­makten vid väpnat angrepp och bidra till att stärka försvars­viljan.

Regeringens satsning på det civila försvar kommer på sikt innebära bland annat en utökad förmåga att snabbt kunna öka antalet vård­platser och ha en större lager­hållning av mediciner och skydds­materiel såväl som en bättre livs­medels­­bered­skap och en säkrare dricks­vatten­leverans. Energi­försörj­ning ska ha tillgång till reserv­kraft och elektronisk kommu­nikation och post ska ha redun­dans. Skyddet av civil­befolk­ningen ska utredas genom att se över framtidens skyddsrum och varnings­system. I sats­ningen på civilt försvar ingår också att arbeta för ökad cyber­säkerhet och att inrätta en ny myndig­het för psyko­logiskt försvar. Närings­livet ska i utökad utsträck­ning involveras i att säkerställa de viktigaste samhälls­funktionerna. Civilt försvar och militärt försvar utgör till­sammans Sveriges totalförsvar.