Det här är civilt försvar

Det civila försvaret omfattar hela samhället och utgörs av den samlade motståndskraften vid krigsfara och krig. Genom att individer, myndigheter, kommuner, regioner, privata företag och frivilligorganisationer förbereder sig stärks Sveriges motståndskraft.

 • Minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin och landshövding Lena Rådström Baastad tittar in i maskin för 3D-printing.

  – När vi bygger framtidens totalförsvar måste vi bejaka den snabba teknikutvecklingen. Näringslivet och den svenska entreprenörsandan är avgörande när vi bygger upp det civila försvaret igen, säger Carl-Oskar Bohlin. Här på besök hos ett 3D-skrivarföretag i Karlskoga tillsammans med Lena Rådström Baastad, landshövding i Örebro län.

  Foto: Tom Samuelsson/Regeringskansliet

 • Foto på minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin som går och samtalar med Johan Perjons från Trafikverket på Trafikverkets beredskapsdepå.

  Det finns 60 beredskapsmyndigheter som ansvarar för verksamheter som är viktiga att upprätthålla under störda förhållanden och ytterst i krig. Bild från Carl-Oskar Bohlins besök vid Trafikverkets beredskapsdepå i Borlänge, här i samtal med Johan Perjons från Trafikverket.

  Foto: Tom Samuelsson/Regeringskansliet

 • Deltagare i Locked Shields 2023.

  Cybersäkerhet är en viktig del av Sveriges totalförsvar. Bilden är tagen vid världens största cybersäkerhetsövning Locked Shields 2023 den 21 april 2023 då Sverige vann i lag med Island.

  Foto: Ola Berglind/Försvarsmakten

 • Minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin står vid en bandvagn i ett snötäckt landskap med fyra medlemmar från Bilkåren.

  Frivilliga försvarsorganisationer har en viktig roll i att utbilda och öva medlemmar och vara en resurs vid både fredstida krissituationer och ytterst i krig. På bilden berättar medlemmar från Bilkåren om sin verksamhet för minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin.

  Foto: Tom Samuelsson/Regeringskansliet

 • Minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin står utomhus under vintern och förbereder mat ifrån en krislåda.

  "Det civila försvaret börjar hos dig och mig med vår personliga beredskap". Carl-Oskar Bohlin förbereder mat från en krislåda vid ett besök hos Friluftsfrämjandet.

  Foto: Tom Samuelsson/Regeringskansliet

 • Flera personer sitter runt ett bord inomhus.

  Ett näringslivsråd har inrättats för att förbättra den privat-offentliga samverkan i gemensamma frågor som stärker totalförsvaret och krisberedskapen i Sverige. Bild tagen vid rådets första möte den 29 mars 2023.

  Foto: Niklas Forsström/Regeringskansliet

 • Landshövding Helena Höij, Carl-Oskar Bohlin, regementschef Ronny Modigs och värnpliktiga samtalade om civil och militär samverkan vid ett bord med kartor

  Civilt försvar är en del av totalförsvaret där även det militära försvaret ingår. Här samtalar Carl-Oskar Bohlin med landshövding Helena Höij, regementschef Ronny Modigs och värnpliktiga om civil och militär samverkan vid ett besök på Dalregementet.

  Foto: Tom Samuelsson/Regeringskansliet

 • Bild på Acko Ankarberg Johansson och Carl-Oskar Bohlin på britsar på Blodcentralen i Stockholm.

  Fler behöver bli blodgivare för att stärka beredskapen vid händelser med många skadade. På bilden sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson och Carl-Oskar Bohlin vid ett besök på Blodcentralen i Stockholm, i samband med att Socialstyrelsen fick i uppdrag att genomföra en informationssatsning som ska öka antalet blodgivare.

  Foto: Tom Samuelsson/Regeringskansliet

 • Bild på fem personer som har västar som det står "Räddning" på och som lyfter en bår.

  Många behövs i det civila försvaret. Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över personalförsörjningen av hela totalförsvaret och förutsättningarna för att utöka civilplikten. Bild tagen vid MSB:s utbildningsplats Sandö där bland annat räddningstjänstpersonal i beredskap utbildas.

  Foto: Tom Samuelsson/Regeringskansliet

Samhället ska fungera och befolkningen ska skyddas

Det civila försvaret behövs för att säkerställa att samhället kan fortsätta att fungera även under kraftigt störda förhållanden och ytterst i krig. Detta innebär bland annat att skydda civilbefolkningen och att se till att försörjning av samhällsviktiga varor och tjänster kan fortsätta. Det civila försvaret ska också stödja det militära försvaret och stärka försvarsviljan.

Mål för civilt försvar - Regeringen.se

Inriktning i försvarsbeslutet 2020

Den nuvarande utvecklingen av det civila försvaret bygger på riksdagens försvarsbeslut 2020, som i sin tur bygger på regeringens proposition Totalförsvar 2021–2025. Försvarsbeslutet innebär en kraftig förstärkning av det civila försvaret.

Några exempel:

 • Det görs en samordnad, sammanhängande planering för det civila och militära försvaret.
 • En ny struktur för civilt försvar har etablerats vad gäller ansvar, ledning och samordning för civilt försvar på central, högre regional, regional och lokal nivå.
 • Myndigheten för psykologiskt försvar har inrättats.
 • Det nationella centret för cybersäkerhet har inrättats.
 • Samverkan mellan det offentliga och det privata näringslivet har ökat genom tillsättandet av Näringslivsrådet för totalförsvar och krisberedskap.
 • Ökade medel till frivilliga försvarsorganisationer.

Flera utredningar har också tillsatts på områden som försörjningsberedskap, kommuners och regioners ansvar inför och vid höjd beredskap, personalförsörjning för det civila försvaret samt skydd av civilbefolkningen.

Totalförsvaret 2021–2025 (Prop. 2020/21:30)

Prioriterade områden för det civila försvaret

Mot bakgrund av det försämrade omvärldsläget finns bred politisk enighet om att genomföra ytterligare förstärkningar av det civila försvaret. Prioriterade områden för regeringens politik på området finns i regeringens budgetproposition för 2024.

Satsningar på civilt försvar och krisberedskap i höstbudgeten - Regeringen.se

Försvarsdepartementet ansvarar för politikområdet civilt försvar. Satsningar för att stärka det civila försvaret görs inom många andra politikområden som till exempel energi, sjukvård och kultur. Här listas exempel på olika satsningar som har genomförts eller ska genomföras. Fler exempel kan du hitta genom att filtrera innehållslistan på sidan om politikområdet civilt försvar.

Politikområdet civilt försvar

Alla behövs och alla kan bidra

Civilt försvar börjar hos den enskilda individen, med den egna beredskapen. Privatpersoner kan stärka sin beredskap genom att förbereda sig för att klara sig utan till exempel el, tillgång till livsmedelsbutiker eller vatten under en period. Ju fler som kan klara sig själva en tid, desto bättre kan myndigheter och organisationer fokusera på att hjälpa dem som har det svårast. Att stärka den egna beredskapen kan också handla om att vara medveten om påverkanskampanjer och att vara källkritisk.

Statliga myndigheters ansvar

Alla statliga myndigheter under regeringen ska utveckla en god förmåga att hantera sina uppgifter vid fredstida krissituationer och under höjd beredskap.

Det finns 60 statliga myndigheter som är beredskapsmyndigheter, som har särskild betydelse för samhällets civila beredskap. 21 av dessa myndigheter är länsstyrelser. De är uppdelade i sex civilområden. Varje civilområde har en civilområdesansvarig länsstyrelse.

Flera av myndigheterna ingår i en eller flera av tio utpekade beredskapssektorer. Varje sektor leds av en sektorsansvarig myndighet.

Lista över beredskapssektorer och beredskapsmyndigheter i Förordning (2022:524) om statliga myndigheters beredskap på riksdagens webbplats

Mer om civilt försvar

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har ett särskilt ansvar för civilt försvar och ger bland annat stöd både till myndigheter, organisationer, företag och privatpersoner.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats

Myndigheten för psykologiskt försvar ansvarar bland annat för att identifiera, analysera, möta och förebygga otillbörlig informationspåverkan riktad mot Sverige. De ger även stöd till andra i att möta informationspåverkan.

Myndigheten för psykologiskt försvars webbplats

Nationellt cybersäkerhetscenter (NCSC) ska stärka Sveriges förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot. Centret ger även råd och stöd avseende hot, sårbarheter och risker.

Nationellt cybersäkerhetscenters webbplats

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) stärker Sveriges säkerhet genom kunskapsuppbyggande verksamhet och i mer kunskapstillämpande verksamhet. De har en temasida med rapporter om civilt försvar.

Om civilt försvar på Totalförsvarets forskningsinstituts webbplats

Vid kriser och höjd beredskap

Vid olyckor, allvarliga händelser och störningar i viktiga samhällsfunktioner sprids viktigt meddelande till allmänheten (VMA) via till exempel radio och TV. I vissa fall kan även SMS och utomhusvarningssystemet användas.

Krisinformation.se sammanställer och förmedlar information från myndigheter och ansvariga aktörer till allmänheten vid större händelse. Här finns även information om fler kanaler och hur det fungerar till exempel när viktigt meddelande till allmänheten (VMA) sprids. 

En del av totalförsvaret

Det civila försvaret utgör tillsammans med det militära försvaret Sveriges totalförsvar.