Itziar Castany/Regeringskansliet

Ett nationellt skogsprogram för Sverige

Det nationella skogsprogrammets vision är ”Skogen, det gröna guldet, ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi”. Skogsprogrammets fem fokusområden har mål som bidrar till att nå visionen.

Ansvariga statsråd
Anna-Caren Sätherberg
Ansvariga departement
Närings­departementet

Handlingsplan

En handlingsplan har tagits fram med cirka 90 åtgärder som alla bidrar till att nå skogsprogrammets vision och mål. Handlingsplanen samlar konkreta åtgärder inom flera politikområden. Den innehåller kommande satsningar som ska bidra till en växande bioekonomi, där fossila råvaror och produkter fasas ut. Det behövs fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet. Regeringen har inom ramen för handlingsplanen beslutat om ett antal uppdrag.

Programråd och programrådsmöte

Ett programråd är knutet till skogsprogrammet och där ingår representanter för ett tjugotal organisationer och myndigheter. Programrådets roll är att ge vägledning och råd till regeringen i arbetet med det nationella skogsprogrammet.

Regional dialog

Det regionala perspektivet tas tillvara genom olika regionala initiativ som ska bidra till det nationella skogsprogrammets vision. Det regionala arbetet ska bland annat skapa förutsättningar för en långsiktig och strategisk samverkan och dialog mellan befintliga och nya intressenter som verksamma på regional nivå. Skogsstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att medverka i genomförandet av det nationella skogsprogrammet samt att stödja regionala strategier och dialoger.

Fem fokusområden

Skogsprogrammet har mål för fem fokusområden som ska stötta visionen. Fokusområdena är:

Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta, Mångbruk av skog för fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet, Innovationer och förädlad skogsråvara i världsklass, Hållbart brukande och bevarande av skogen som en profilfråga i svenskt internationellt samarbete och Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen.

Innehåll om nationella skogsprogrammet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 125 träffar.