Sveriges arbete med Agenda 2030

Publicerad

Det är regeringens ambition att Sverige ska vara ledande i genomförandet av Agenda 2030 – både på hemmaplan och när det gäller att bidra till det globala genomförandet av agendan. Sverige ska transformeras till världens första fossilfria välfärdsland. Sverige ska vara en internationell förebild när det gäller ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet, med en samstämmig politik som tar hänsyn till fattiga människors perspektiv och mänskliga rättigheter. För att Sverige även fortsättningsvis ska kunna visa vägen mot en hållbar utveckling måste hela samhället vara delaktigt.

Karta med illustrationerna för alla sjutton globala mål för hållbar utveckling.
De sjutton globala målen för hållbar utveckling. Illustration: Regeringskansliet/FN

Så ska Agenda 2030 uppnås i Sverige

I Sverige är alla statsråd i regeringen ansvariga för genomförandet av Agenda 2030 inom sina respektive ansvarsområden. Två statsråd har även ett särskilt ansvar för det nationella respektive internationella genomförandet. Hur de globala målen uppnås beror också av engagemanget från andra aktörer såsom frivilligorganisationer, näringsliv, fackliga organisationer och akademi.

Inför FN:s politiska högnivåforum 2017 om hållbar utveckling presenterades den första rapporten från den svenska regeringen om genomförandet av Agenda 2030. Rapporten har tagits fram i en bred konsultationsprocess med underlag och bidrag från ett stort antal samhällsaktörer i olika referensgrupper.

Sverige och Agenda 2030 — rapport till FN:s politiska högnivåforum 2017 om hållbar utveckling

Den 14 juni 2018 beslutade regeringen om en handlingsplan för åren 2018–2020. Med handlingsplanen avser regeringen stärka genomförandet av agendan och underlätta för olika samhällsaktörer att bidra till en fortsatt omställning till hållbar utveckling. Handlingsplanen bygger bland annat på förslag från Agenda 2030-delegationen.

Handlingsplan Agenda 2030

Pågående uppdrag till statliga myndigheter

I samband med den handlingsplan för Agenda 2030 som beslutades 14 juni 2018 gav regeringen uppdrag till ett flertal myndigheter, bland annat gällande uppföljning och analys.

  • SCB får i uppdrag att bygga upp ett nationellt uppföljningssystem genom att samordna utveckling, produktion och tillgängliggörande av statistik för Sveriges genomförande av Agenda 2030.
  • Ekonomistyrningsverket ska utreda behovet av ytterligare krav på hållbarhetsredovisningar från myndigheter.
  • Statskontoret ska analysera och följa upp myndigheternas arbete med det nationella genomförandet av agendan.
  • Det lokala genomförandet underlättas genom frivilliga nyckeltal för kommuner och landsting utifrån målen och delmålen i Agenda 2030.
  • En ny statlig utredning ska bland annat underlätta tillkomsten av fler idéburna-offentliga partnerskap (IOP).

Tidigare uppdrag till statliga myndigheter

I februari 2017 fick SCB i uppdrag att analysera hur Sverige i dagsläget lever upp till målen och delmålen i Agenda 2030 baserat på tillgängliga data och resultat. I delrapporten analyserade SCB hur Sverige lever upp till Agenda 2030:s mål och delmål. Slutrapporten innehåller förslag kring en nationell indikatorlista, förslag kring rapporteringsmekanismer och styrning samt förslag till integrerade analyser. 

Uppdrag och rapporter från SCB

2016 fick 86 statliga myndigheter i uppdrag att bidra med underlag för Sveriges genomförande av Agenda 2030. Deras rapporter redovisades senare samma år.

Rapporter från myndigheter

Agenda 2030-delegationen

Agenda 2030-delegationen har regeringens uppdrag att stödja och stimulera Sveriges genomförande av Agenda 2030 i nära samverkan med olika aktörer i samhället. Delegationen har bland annat tagit fram en övergripande handlingsplan för Sveriges genomförande av agendan som överlämnades till regeringen 1 juni 2017. Slutbetänkandet lämnas 11 mars 2019.

Delegationen består av tolv ledamöter: Ingrid Petersson (ordförande), Liza Jonson, Hannah Stanton, Henrik Henriksson, Katrin Stjernfeldt Jammeh, Olle Lundberg, Ulrika Liljeberg, Veronica Magnusson, Ida Texell, Johan Hassel, Johan Rockström och Johanna Sandahl.

Agenda 2030-delegationens webbplats

Agenda 2030-delegationens förslag till handlingsplan för de Globala målen

Sveriges arbete internationellt

Agenda 2030 utgör också ett värdefullt ramverk för ett utökat internationellt samarbete. Sveriges samlade utrikespolitik kommer att bidra till att Agenda 2030 genomförs och Globala målen kan uppfyllas.  Samstämmighet inom och mellan politikområden kommer att vara avgörande.

Addis Abeba Action Agenda (AAAA) om utvecklingsfinansiering är en integrerad komponent i Agenda 2030 och fastslår medel för genomförande. Politiken för Global Utveckling (PGU), tillsammans med det kommande policyramverket för utvecklingssamarbete, kommer därtill att vara viktiga verktyg för ett framgångsrikt genomförande.

Informationsmaterial: Implementing the Addis Ababa Action Agenda to achieve the 2030 Agenda for Sustainable Development – a selection of innovative examples (på engelska)

#FirstGeneration

UD lanserade våren 2016 kommunikationssatsningen #FirstGeneration, en internationell kampanj med syfte att skapa engagemang, stärka kommunikationen och bredda den folkliga förankringen runt de Globala målen och Agenda 2030 för hållbar utveckling. Tillsammans med Sveriges ambassader och lokala och internationella samverkanspartners arrangerades evenemang runt om i världen för att genom positiv påverkan skapa uppmärksamhet och engagemang kring de globala målen. Utbildare och lärare har en central, unik roll och möjlighet att nå och engagera unga i frågor om social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

www.firstgeneration.se