Artikel från Finansdepartementet

Skatteförslag som remitterats inför höstbudgeten

Publicerad

Finansdepartementet kommer att remittera ett flertal förslag på skatteområdet inför förhandlingarna om höstbudgeten. Förslagen som remitteras kommer att ligga till grund för budgetförhandlingarna i höst och det är inte säkert att regeringen och Sverigedemokraterna väljer att gå vidare med de nedan upptagna skatteförändringarna. Denna sida kommer att uppdateras allteftersom ytterligare skatteförslag remitteras.

Följande förslag har remitterats

Förslag om avtrappat ränteavdrag för vissa lån

I promemorian föreslås begränsningar i rätten till avdrag för ränteutgifter i inkomstslaget kapital. Enligt förslaget ska ränta bara dras av på lån som uppfyller särskilda förutsättningar gällande värdering av ställda säkerheter och maximal belåningsgrad. Ränta ska dras av om lånet lämnas mot säkerhet i bostad, fordon eller båt. Ränta ska också dras av om lånet avser finansiering av ny-, till- eller ombyggnad av en byggnad och avsikten är att lånet när byggprojektet är färdigt ska omvandlas till ett lån med säkerhet i bostad.

Rätten till avdrag för ränteutgifter ska trappas av på två år. Det innebär att avdrag för beskattningsåret 2025 får göras med 50 procent av ränteutgifter på lån som inte är förenade med säkerhet i bostad, fordon eller båt. De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.

Promemoria: Avtrappat ränteavdrag för vissa lån

Förslag om underlättande av förskottsbetalning vid skattereduktion för installation av grön teknik 

I promemorian föreslås att reglerna om skattereduktion för installation av grön teknik ändras för att större hänsyn ska kunna tas till förskottsbetalningar. Enligt förslaget ska utförarens begäran om utbetalning ha kommit in till Skatteverket senast den 31 januari året efter det beskattningsår då arbetet slutbetalades. En begäran om skattereduktion för installation av grön teknik ska göras i köparens inkomstdeklaration för det beskattningsår då utgifter för installation av grön teknik har slutbetalats. De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.

Promemoria: Underlättande av förskottsbetalning vid skattereduktion för installation av grön teknik

Förslag om förbättrade och förenklade regler om underskottsavdrag efter en ägarförändring

Regeringen angav i budgetpropositionen för 2024 att reglerna om underskott efter en ägarförändring behöver förenklas. I promemorian föreslås sådana bättre och enklare regler. Förslaget innebär bland annat att den kvot som anger hur mycket underskott som får behållas efter en ägarförändring höjs från 200 till 300 procent av köpeskillingen. Det föreslås även en förenklingar avseende reglerna som gäller när en fysisk person eller vissa andra subjekt får ett direkt bestämmande inflytande över ett underskottsföretag. De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.

Promemoria: Förbättrade och förenklade regler om avdrag för tidigare års underskott

Förslag om enklare skatteregler för enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

I promemorian föreslås höjningar av vissa beloppsgränser vid beskattningen av enskilda näringsidkare som upprättar förenklade årsbokslut. Det gäller undantaget för värdering av lagertillgångar och möjligheten att göra värdeminskningsavdrag på inventarier med hela avskrivningsunderlaget. De föreslagna ändringarna innebär att beloppsgränserna höjs från 5 000 kronor till ett halvt prisbasbelopp (28 650 kronor för 2024). Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.

Promemoria: Enklare skatteregler för enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

Förslag om skattefritt sparande på investeringssparkonto

I promemorian föreslås att det införs en skattefri grundnivå på 300 000 kronor för fysiska personers sparande på investeringssparkonto, i kapitalförsäkring och PEPP-produkt. Förslaget innebär även en ny kontrolluppgiftsskyldighet för vissa försäkringsgivare och företag som tillhandahåller PEPP-produkter.

Det föreslås även att den s.k. stoppregeln för ränta på kontanta medel som förvaras på ett investeringssparkonto justeras så att ränta beskattas konventionellt först om räntan någon gång överstigit det högsta av antingen statslåneräntan vid utgången av november närmast för det aktuella kalenderåret ökad med en procentenhet eller 1,25 procent.

Slutligen föreslås att regelverket för investeringssparkonto utvidgas på så sätt att investerings­tillgångar och finansiella tillgångar får överföras till respektive från ett investeringssparkonto även när de handlas på OTF-plattformar och via andra värdepappersinstitut än det som tillhandahåller det aktuella investeringssparkontot.

Förslagen föreslås träda i kraft 1 januari 2025.

Promemoria: En skattefri grundnivå för sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring

Flexiblare uttagsregler för tjänstepension

Enligt gällande bestämmelser får kapitalet i en pensionsförsäkring eller på ett pensionssparkonto inte betalas ut under en kortare tid än fem år och utbetalning ska under den tiden ske med samma eller med stigande belopp vid varje utbetalningstillfälle (den s.k. femårsregeln). I promemorian lämnas förslag som innebär att det under de första fem åren ska vara möjligt att göra uppehåll i en påbörjad utbetalning av pension och även att ändra utbetalningstiden efter att den har påbörjats. Femårsregeln föreslås därför kompletteras med bestämmelser som anger hur kommande utbetalningar ska göras om den försäkrade gör ett sådant uppehåll eller ändrar utbetalningstiden. Syftet med de föreslagna ändringarna är att möjliggöra en mer flexibel pensionering. De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.

Promemoria: Flexiblare regler för utbetalning från pensionsförsäkring och pensionssparkonto