Organisation

Uppdaterad

Regeringskansliet består av Statsrådsberedningen, tio departement och Förvaltningsavdelningen. Departementen ansvarar för sina respektive sakfrågor och Förvaltningsavdelningen ansvarar för myndighetsövergripande stöd, service och utveckling. Statsrådsberedningen leder och samordnar arbetet i Regeringskansliet.

Statsministern är chef för Regeringskansliet. I ledningen för varje departement finns ett eller flera statsråd, varav ett är departementschef. De statsråd som inte är departementschefer är ansvariga för sakfrågor inom departementets verksamhetsområde. Närmast under departementschefen finns vanligtvis tre typer av chefstjänstemän: statssekreterare, expeditionschef och rättschef.

Den politiska staben

Varje statsråd har en politisk stab. Den politiska staben består oftast av en statssekreterare, för utrikesministerns del en kabinettssekreterare, politiskt sakkunniga och tjänstemän i departementet.

Statssekreterare, kabinettssekreterare, och politiskt sakkunniga är politiskt tillsatta tjänstemän. När ett statsråd avgår från sitt uppdrag slutar även de politiskt anställda som är knutna till det avgående statsrådet sin anställning i Regeringskansliet. Statsrådens pressekreterare är också politiskt tillsatta och tillhör organisatoriskt Statsrådsberedningens pressenhet och slutar vid statsministerns avgång.

Av Regeringskansliets omkring 4 800 anställda är cirka 170 personer politiskt tillsatta. Vid ett regeringsskifte behåller övrig personal inom Regeringskansliet sina anställningar.

Förvaltningsavdelningen

I Regeringskansliet finns en förvaltningschef som ansvarar för gemensamma administrativa frågor. Förvaltningschefen är också chef för Förvaltningsavdelningen.

Förvaltningsavdelningen:

  • ger förvaltningschefen stöd i uppgiften att ansvara för administrativa frågor som rör flera departement eller kommittéer,
  • ansvarar för planering och uppföljning av Regeringskansliets ekonomiska redovisning,
  • samordnar, utvecklar och ger stöd till departementen kring arbetsgivar- och personalpolitik, personaladministration, kompetensförsörjning, arbetsmiljö, it-stöd, arkivering och diarieföring, bibliotek, kommunikation, lokalförsörjning, upphandling, kommittéservice, bevakning och säkerhet, telefonservice, lokalvård samt expeditions- och distributionsservice samt 
  • driver och samordnar förändrings- och förnyelsearbetet i Regeringskansliet och utvecklar nya styr- och arbetsformer.

Förvaltningsavdelningen

Regeringskansliets kommunikationsenhet och kommunikationsdirektör

Kommunikationsdirektören samordnar det interna och externa kommunikationsarbetet i Regeringskansliet. Regeringskansliets kommunikationsenhet, som tillhör Förvaltningsavdelningen, är Regeringskansliets gemensamma kommunikationsfunktion. Regeringskansliets kommunikationsenhets uppgift är att ge stöd och service till hela Regeringskansliet.

I uppgiften ingår bland annat att vara strategiskt och operativt stöd till kommunikationsdirektören i Regeringskansliet samt att i samarbete med kommunikationsdirektören vara Statsrådsberedningens och Förvaltningsavdelningens kommunikationsfunktion.

Regeringskansliets kommunikationspolicy

Utlandsmyndigheterna

Till Regeringskansliet hör även utlandsmyndigheterna, det vill säga ambassader, karriärkonsulat, representationer och delegationer vid internationella organisationer som EU, FN och OECD. Utlandsmyndigheterna är egna myndigheter som lyder under regeringen.