Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att förbereda och genomföra inordnande av vissa uppgifter som rör barn- och familjefrågor från Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen Diarienummer: S2015/2884/FST

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt Myndigheten för internationella adoptionsfrågor (MIA) att förbereda och genomföra inordnande av vissa uppgifter som rör barn- och familjefrågor i myndigheten den 1 september 2015. Inordnandet avser dels de uppgifter som Folkhälsomyndigheten ansvarar för rörande föräldrastöd, dels de uppgifter som Socialstyrelsen ansvarar för rörande vissa familjerättsliga frågor om vårdnad, boende, umgänge och internationella adoptioner, jämte därtill närliggande frågor inom socialtjänsten om förebyggande stöd samt uppgifter om fastställande av faderskap och föräldraskap.

En återrapportering av hur uppgifterna har organiserats, konsekvenser för personalen samt kostnaderna för genomförandet ska lämnas till Socialdepartementet senast den 1 november 2015.