Uppdrag till Skolverket att svara för fortbildning för förskolechefer Diarienummer: U2015/03528/S

Regeringen uppdrar åt Statens skolverk att svara för en fortbildning på grundnivå om 7,5 högskolepoäng för verksamma förskolechefer. Ansökan till fortbildningen ska kunna starta hösten 2015 och fortbildningen ska sedan pågå till och med 2018.

Ladda ner:

Skolverket ska senast den 15 februari 2016–2018 rapportera:

• antal universitet och högskolor som anordnat fortbildningen,

• antal och andel förskolechefer hos offentliga respektive enskilda huvudmän, som har börjat respektive fullföljt fortbildningen med godkända resultat,

• i förekommande fall antal och andel förskolechefer hos offentliga respektive enskilda huvudmän som inte har erbjudits plats på grund av för många sökande,

• kostnaderna i samband med satsningen fördelade på utbildning och administration.