Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Utbildningsdepartementet

Vissa skollagsfrågor - del 4 Dnr U2016/05181/GV

Publicerad

Denna promemoria innehåller förslag till ändringar i skollagen (2010:800).

Ladda ner:

En arbetsgrupp (U 2013:C) har haft i uppdrag att utarbeta förslag till vissa ändringar av skollagen. Denna promemoria är baserad på det underlag som arbetsgruppen har tagit fram.

Genvägar

Förslagen om ändrade bestämmelser om registerkontroll behandlas i propositionen Vissa insatser för ökad lärarkompetens.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

  • Vissa skollagsfrågor

    I lagrådsremissen föreslås att systemet för bidrag till enskilda huvudmän för barn och elever som går i fristående förskolor, skolor eller fritidshem ändras så att ersättning ska ges med grundbelopp, strukturbelopp och i vissa fall tilläggsbelopp. Regeringen bedömer också att alla skolhuvudmän bör redovisa ekonomisk information på skolenhetsnivå och att den informationen publiceras på ett sätt som möjliggör jämförelser mellan skolhuvudmännen. Dessutom omfattar förslagen förtydliganden i skollagen om under vilka omständigheter ett godkännande av enskild som huvudman för utbildning inom skolväsendet eller ett beslut om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg ska återkallas, om yttranden inför mottagande av elever till fristående gymnasiesärskolor, om harmonisering av bestämmelser om betygssättning samt om betygsrätt vid distansundervisning. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2019.

Proposition

Laddar...