Vissa skollagsfrågor - del 4 Dnr U2016/05181/GV

Ansvarig: Utbildningsdepartementet

Denna promemoria innehåller förslag till ändringar i skollagen (2010:800).

Ladda ner:

En arbetsgrupp (U 2013:C) har haft i uppdrag att utarbeta förslag till vissa ändringar av skollagen. Denna promemoria är baserad på det underlag som arbetsgruppen har tagit fram.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition