Departementsserien och promemorior från Utbildningsdepartementet

En flexiblare ämneslärarutbildning Dnr U2016/04953/UH

Publicerad

Ladda ner:

Denna promemoria har utarbetats inom Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet). I promemorian lämnas förslag om en mer flexibel ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9. Även förslag om ändring i regleringen av ämneskombinationer i ämneslärarutbildningen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan lämnas. Syftet är att skapa förutsättningar för lärosätena att anordna en mer attraktiv ämneslärarutbildning och därmed öka söktrycket till och genomströmningen i utbildningen. Genom att det skapas större möjlighet till samläsning mellan inriktningarna, ökar också lärosätenas möjlighet att anordna utbildning i ämnen som få studenter vill läsa på båda inriktningarna.

Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition