Departementsserien och promemorior från Utbildningsdepartementet

Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier Dnr U2015/05040/UH

Publicerad Uppdaterad

Denna promemoria har utarbetats inom Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet). Promemorian innehåller förslag och bedömningar som innebär att en satsning på statsbidrag för höjda löner till särskilt kvalificerade lärare och vissa andra personalkategorier ska genomföras.

Ladda ner:

Det övergripande syftet med förslaget är att bidra till att höja statusen och attraktiviteten i läraryrket och därmed i förlängningen till högre kunskapsresultat i skolan. Promemorian innehåller förslag om en ny förordning som reglerar statsbidraget.

Förordningen föreslås träda i kraft den 22 mars 2016.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition