Uppdrag till Polismyndigheten att vidta åtgärder för att införliva regeringens strategi mot terrorism

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt Polismyndigheten att inom sitt ansvarsområde införliva skrivelsen Förebygga, förhindra och försvåra – den svenska strategin mot terrorism (skr. 2014/15:146) i sitt arbete mot terrorism. Därigenom ska säkerställas att myndighetens verksamhet bedrivs i enlighet med den inriktning som strategin anger.

Polismyndigheten ska samverka med Säkerhetspolisen och andra berörda myndigheter vid genomförandet av uppdraget.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars 2017. En delredovisning ska ske senast den 1 november 2016.

Förebygga, förhindra och försvåra – den svenska strategin mot terrorism, Skr. 2014/15:146