Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag till Säkerhetspolisen att vidta åtgärder för att införliva regeringens strategi mot terrorism

Publicerad

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt Säkerhetspolisen att inom sitt ansvarsområde införliva skrivelsen Förebygga, förhindra och försvåra – den svenska strategin mot terrorism, Skr. 2014/15:146, i sitt arbete mot terrorism. Därigenom ska säkerställas att myndighetens verksamhet bedrivs i enlighet med den inriktning som strategin anger.

Säkerhetspolisen ska samverka med Polismyndigheten och andra berörda myndigheter vid genomförandet av uppdraget.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars 2017. En delredovisning ska ske senast den 1 november 2016.

Förebygga, förhindra och försvåra – den svenska strategin mot terrorism, Skr. 2014/15:146