Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag till Polismyndigheten om insatser mot illegala vapen och explosiva varor inom landet Diarienummer: Ju2015/09349/PO

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Polismyndigheten att skapa förutsättningar för att ytterligare kunna motverka förekomsten av illegala vapen och explosiva varor inom landet.

Ladda ner:

Genom uppdraget ska Polismyndigheten särskilt:

  • skapa enhetlig nationell statistik över i vilken utsträckning våldsbrott som utförs med hjälp av skjutvapen eller explosiva varor förekommer, i vilken utsträckning sådana våldsbrott leder till att personer dör eller skadas, om sådana våldsbrott sker inom ramen för kriminella konflikter eller inte, samt i vilken utsträckning sådana våldsbrott sker på offentlig plats med risk för skador för tredje person,
  • genom ändamålsenliga system säkerställa en enhetlig och tillförlitlig beslagsstatistik,
  • identifiera, utveckla och sprida effektiva arbetsmetoder för att motverka förekomsten av illegal användning av vapen eller explosiva varor i landet.

Uppdraget ska i relevanta delar genomföras i samråd med Brottsförebyggande rådet och Tullverket samt därutöver vid behov i samråd med andra berörda myndigheter. Uppdraget ska delredovisas senast den 1 mars 2017 och slutredovisas senast den 1 mars 2018.

Pressmeddelande: Uppdrag till Polismyndigheten om insatser mot illegala vapen och explosiva varor inom landet