Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att fördela utvecklingsmedel och ge kompetensstöd för arbetet mot våld i nära relationer Diarienummer: S2011/11337/FST, S2016/00633/FST

Publicerad

Regeringen beslutar om uppdrag till Socialstyrelsen, till Länsstyrelserna och Uppsala universitet (Nationellt Centrum för Kvinnofrid, NCK), att fördela utvecklingsmedel och att ge nationellt och regionalt kompetensstöd för att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer och stöd till våldsutsatta kvinnor och barn, med mera.

Ladda ner:

Utvecklingsmedlen för att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer och stödet till våldsutsatta kvinnor och barn utgör en del i arbetet för att uppnå det jämställdhetspolitiska målet att mäns våld mot kvinnor ska upphöra och att kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

Socialstyrelsen får i uppdrag att fördela, administrera och följa upp utvecklingsmedel om 109 000 000 kronor till kommuner, landsting och ideella föreningar som bedriver verksamhet på lokal nivå. Syftet med utvecklingsmedlen är att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära rela-tioner, stödet till våldsutsatta kvinnor och barn, barn som har bevittnat våld samt arbetet med våldsutövare.

Socialstyrelsen ska vidare ansvara för att ge nationellt kompetensstöd för att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer och stödet till våldsutsatta kvinnor och barn, barn som har bevittnat våld samt till arbetet med våldsutövare. Uppsala universitet (Nationellt Centrum för Kvinnofrid, NCK), får i uppdrag att, i samverkan med Socialstyrelsen, ge nationellt kompetensstöd för att kvalitetsutveckla arbetet avseende våld i nära relationer och stödet till våldsutsatta kvinnor samt att ge motsva-rande stöd till landstingen på regional nivå.

Länsstyrelserna får i uppdrag att, i samverkan med Socialstyrelsen, ge regionalt kompetensstöd till kommuner och ideella föreningar och stiftelser för att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer och stödet till våldsutsatta kvinnor och barn, barn som har bevittnat våld samt till arbetet med våldsutövare.

Socialstyrelsen ska senast den 31 maj 2016 tillsammans med Länsstyrelserna och Uppsala universitet (NCK) till Regeringskansliet (Socialdepartementet) lämna en gemensam plan över hur kompetensstödet till kommunerna och landstingen samt de ideella föreningarna bör utformas. Synpunkter och erfarenhet ska inhämtas från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och andra relevanta organisationer och verksamheter med erfarenhet inom området.

Socialstyrelsen ska ha det övergripande ansvaret för att på nationell nivå samordna och följa upp uppdraget, som även inkluderar att följa samar-betet mellan länsstyrelser och landsting. En slutredovisning av uppdraget ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 september 2019.