Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2016–2018 m.m. Diarienummer: A2016/00216/A

Publicerad

Regeringen uppdrar åt de statliga myndigheter som upptas i bilagan att under tiden den 1 april 2016 – den 31 december 2018 ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen och ta emot arbetssökande personer med funktionsnedsättning från Arbetsförmedlingen för praktik.

Ladda ner:

Arbetsförmedlingen ska informera om vilka praktikinsatser som erbjuds, vilka krav som ställs på myndigheterna och, beroende på respektive myndighets förutsättningar, matcha praktikplatser med arbetssökande personer med funktionsnedsättning i dialog med myndigheterna.

Arbetsgivarverket ska, inom sitt ansvarsområde, svara för sådan information, rådgivning och utbildning som myndigheterna behöver.

Myndigheterna ska senast den 1 oktober 2016, 1 april 2017, 1 april 2018 och 15 januari 2019 redovisa till Statskontoret hur uppdraget genomförs och vilka resultat som nåtts enligt instruktion från Statskontoret.

Statskontoret ska senast den 1 december 2016, 1 juni 2017 och 1 juni 2018 till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) muntligen redovisa hur arbetet med uppdraget fortskrider samt den 1 mars 2019 redovisa uppdraget i en slutrapport. Statskontoret ska dels redovisa hur många myndigheter som har ställt eller avser att ställa praktikplatser till för-fogande, dels hur många praktikplatser det handlar om, totalt samt per myndighet, och hur många personer med funktionsnedsättning som påbörjat och genomfört praktik. Statistiken ska vara könsuppdelad om det inte finns skäl för annat.

Laddar...