Uppdrag att anordna särskild kompletterande utbildning för personer med forskarexamen Diarienummer: U2013/05559/UH, U2014/01979/UH, U2016/02603/UH

Ladda ner:

Regeringen ger Stockholms universitet och Kungl. Tekniska högskolan, Umeå universitet samt Karlstads universitet i uppdrag att så snart som möjligt under perioden 2016–2021 anordna kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen för personer som har en examen på forskarnivå enligt vad som anges i propositionen Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen (prop. 2015/16:142).

En redogörelse för utbildningarnas genomförande ska årligen lämnas i lärosätenas årsredovisningar.

Uppdraget gäller under förutsättning att riksdagen fattar erforderliga beslut.