Regeringsuppdrag från Kulturdepartementet

Uppdrag till Länsstyrelsen i Stockholms län att sprida kunskap från arbetet för romsk inkludering Diarienummer: Ku2016/ 01971/DISK

Publicerad · Uppdaterad

Regeringen uppdrar åt Länsstyrelsen i Stockholms län att genomföra insatser för att fördjupa och sprida kunskap från arbetet för romsk inkludering.

Ladda ner:

I uppdraget ingår att

- Genomföra insatser för att öka kunskapen om hur ett rättighetsbaserat arbetssätt kan användas i verksamheter för romsk inkludering på lokal nivå.

- Distribuera och sprida utbildningsmaterialet Antiziganismen i Sverige som Kommissionen mot Antiziganism har tagit fram.

- Sprida information om arbetet med romsk inkludering, bl.a. via webbplatsen minoritet.se

Uppdraget ska genomföras efter dialog med Sametinget.

Länsstyrelsen i Stockholms län får för uppdragets genomförande använda 1 000 000 kronor under 2016. 780 000 kronor ska belasta utgiftsområde 1 Rikets styrelse, anslaget 7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer, anslagspost 2. 220 000 kronor ska belasta utgiftsområde 1 Rikets styrelse, anslaget 6:1 Allmänna val och demokrati, anslagspost 14. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 november 2016. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 15 april 2018. Regeringen har för avsikt att finansiera uppdraget även 2017 under förutsättning att riksdagen anvisar medel för ändamålet.

Länsstyrelsen i Stockholms län ska senast den 15 april 2017 respektive 2018 redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Kulturdepartementet). I

slutredovisningen ska ingå en ekonomisk redovisning. Redovisningarna ska hänvisa till diarienumret för detta beslut.

Ärendet

Den 16 februari 2012 beslutade regeringen skrivelsen En samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering 2012–2032 (skr. 2011/12:56). Genomförandet av strategin ska utgå från de mänskliga rättigheterna med särskild betoning på principen om icke-diskriminering.

Den 17 december 2015 fattade regeringen beslut om att ge Länsstyrelsen i Stockholms län ett fortsatt uppdrag att samordna och följa upp insatser inom ramen för strategin. I uppdraget ingår att stödja kommuner att utveckla arbetssätt och metoder för romsk inkludering och se till att dessa kontinuerligt sprids till kommuner, landsting och berörda myndigheter. En resurs i arbetet är det kommunala nätverk för romsk inkludering som omfattar ca 20 kommuner som på olika sätt bedriver ett arbete för romsk inkludering.

I juni 2016 avslutade Kommissionen mot antiziganism sitt arbete och lämnade sitt slutbetänkande till regeringen. Kommissionen har bland annat tagit fram ett utbildningsmaterial grundat på vitboken om övergrepp och kränkningar av romer under 1900-talet och låtit sprida den i skolor och andra delar av samhället.

Webbplatsen minoritet.se syftar till att sprida kunskap om de nationella minoriteterna och Sveriges minoritetsåtaganden. Arbetet med webbplatsen ska involvera de fem nationella minoriteterna. Webbplatsen inkluderar i dag inte information om det arbete som genomförs inom ramen för strategin för romsk inkludering.

Skälen för regeringens beslut

En central utgångspunkt för strategin för romsk inkludering är att arbetet ska utgå från de mänskliga rättigheterna, vilket bl.a. tydliggör det offentligas ansvar att undanröja hinder för att romer ska få tillgång till sina rättigheter. Enligt Länsstyrelsen i Stockholms läns slutrapportering har det rättighetsbaserade arbetet varit en framgångsfaktor.

En annan viktig utgångspunkt för arbetet är att säkerställa att kunskap, erfarenheter och verktyg som tagits fram under strategins fyra första år omsätts i handling på lokal nivå. Kunskapen om antiziganism måste fortsätta att spridas i samhället.

Mot bakgrund av ovanstående bedömer regeringen att Länsstyrelsen i Stockholms län bör få i uppdrag att genomföra insatser för att öka kunskapen om hur ett rättighetsbaserat arbetssätt kan användas i verksamheter för romsk inkludering på lokal nivå och sprida kunskap och erfarenheter från arbetet för romsk inkludering.