Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag om stärkt stöd till barn som anhöriga Diarienummer: S2017/01014/FS

Publicerad

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att under perioden 2017–2020 stärka stödet till barn i familjer med missbruk, psykisk sjukdom, psykisk funktionsnedsättning eller där våld förekommer i enlighet med regeringens samlade strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken, den s.k. ANDT-strategin. Arbetet ska ske i samverkan med Folkhälsomyndigheten. Socialstyrelsen ska också inhämta kunskap och information samt i lämpliga delar samråda med andra relevanta myndigheter och aktörer.

Ladda ner:

Socialstyrelsen ska senast den 1 juni 2017 presentera en genomförandeplan för perioden 2017–2020. Genomförandeplanen ska omfatta
− planerade aktiviteter och vilket resultat som förväntas liksom hur
aktiviteterna kopplar till ANDT-strategins mål och insatsområden,
− hur samverkan och samråd ska ske med relevanta aktörer,
− hur de planerade aktiviteterna förväntas bidra till regeringens
jämställdhets- och jämlikhetsmål samt till säkerställandet av barnets
rättigheter.