Regeringsuppdrag från Kulturdepartementet

Uppdrag att samordna och utveckla länsstyrelsernas arbete med mänskliga rättigheter

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Länsstyrelsen i Dalarnas län att samordna och utveckla länsstyrelsernas arbete med mänskliga rättigheter. I uppdraget ingår att ytterligare förstärka arbetet inom ramen för länsstyrelsernas nätverk för mänskliga rättigheter och med stöd av kunskaps- och erfarenhetsutbyte i nätverket, utveckla och implementera metoder och material som stödjer länsstyrelsernas arbete med mänskliga rättigheter.

Ladda ner:

Länsstyrelsen i Dalarnas län ska vara drivande i nätverkets arbete med att bl.a.

  • förankra det framtagna metodstödet för ett rättighetsbaserat arbetssätt på alla länsstyrelser, bl.a. med processledningsstöd och gemensam uppföljning inom nätverket,
  • utveckla befintliga rutiner för att säkerställa rättighetsinnehavarnas inflytande och delaktighet i verksamheten,
  • sammanställa lägesbilder om efterlevnaden av Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter på regional nivå, och
  • stödja kunskapsspridning om efterlevnaden av Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter bland länens berörda aktörer, inklusive kommuner och landsting.

En redovisning av uppdraget och en ekonomisk redovisning av använda medel ska lämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 1 mars 2018.