Regeringsuppdrag från Utbildningsdepartementet

Uppdrag om utbildning för nyanlända med kort utbildning – utveckling av kommunal vuxenutbildning Diarienummer: U2017/02921/GV

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Statens skolverk att ta fram ett stödmaterial som ska underlätta för kommunerna att kombinera kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) med andra delar av kommunal vuxenutbildning (komvux) till en utbildning anpassad för främst nyanlända personer i Arbets-förmedlingens etableringsuppdrag som har kort utbildning. Utöver sfi ska utbildningen bestå av grundläggande utbildning i matematik och andra kur-ser eller delar av kurser som Skolverket bedömer som relevanta för målgrup-pen. Utbildningen ska kunna bedrivas hela dagar, men hänsyn ska tas till att nyanlända även ska genomgå samhällsorientering.

Ladda ner: