Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag till Polismyndigheten avseende utvecklat informationsutbyte vid samverkan mot terrorism Diarienummer: Ju2017/06174/PO

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Polismyndigheten att redovisa hur och i vilken utsträckning informationsutbyte sker med kommuner och relevanta myndigheter i syfte att motverka terrorism. Polismyndigheten ska även analysera och redovisa vilka ytterligare åtgärder myndigheten kan vidta för att utveckla informationsutbytet, med såväl Säkerhetspolisen som andra aktörer, inom ramen för nu gällande lagstiftning.

Ladda ner:

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 15 november 2017.

Pressmeddelande: Uppdrag till Polismyndigheten att utveckla informationsutbytet vid samverkan mot terrorism