Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Regeringsuppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag till Statistiska centralbyrån att redovisa registerdata om integration på nationell, regional och lokal nivå Diarienummer: A2017/01866/SV

Publicerad

Regeringen beslutar att uppdra till Statistiska centralbyrån (SCB) att redovisa registerdata om integration på nationell, regional och lokal nivå i enlighet med tidigare beslut.

Ladda ner:

SCB ska genomföra följande förändringar och tillägg avseende den redovisade statistiken:

  • Inom området Arbetsmarknad ska fler bakgrundsvariabler än idag kunna korsas med varandra. På lokal nivå (URB- och LUA-områden) ska kön kunna korsas med övriga bakgrundsvariabler.
  • Följande indikatorer ska läggas till och data tas fram för perioden 1997–2016: Andel inskrivna arbetslösa samt Unga i åldersgruppen 16–19 som varken arbetar eller studerar.
  • De variabler under området Arbetsmarknad som i dagsläget inte är definierade på ett ändamålsenligt sätt ska justeras.
  • De beräkningar som är baserade på ett mindre antal observationer, och därmed behäftade med större osäkerhet, ska belysas genom att fotnotstexterna utökas.

Samtliga förändringar och tillägg ska göras i samråd med Arbetsmarknadsdepartementet.

Statistiken ska presenteras på SCB:s webbplats under 2017 och 2018 och ska avse data för 2016.

Bakgrund

Statistiska centralbyrån fick 2009 i uppdrag att bygga upp ett redovisningssystem för att redovisa registerstatistik om integration i form av ett antal specificerade variabler på nationell, regional och lokal nivå för tidsperioden 1997–2008.

Statistiken har därefter uppdaterats årligen och finns tillgänglig på SCB:s webbplats.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.